x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDA5 Tutkiva harjoittelu 8 op
Vastuutaho
Opettajan pedagogiset opinnot
Vastuuhenkilö
Harjoittelukoulun ohjaavat opettajat ja oppilaitoksen rehtori ja tarvittaessa ainedidaktiikan opetushenkilöstö
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
PEDA5 Tutkiva harjoittelu 8 op

Yleiskuvaus

Opintojakso on opettajan työn tutkivaa otetta korostava kokonaisuus, jolla tuetaan aineenopettajan identiteettityötä sekä perus- ja täydennyskoulutuksen jatkumon hahmottamista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa yhdistää teorian ja käytännön toteuttaessaan laajoja opetuskokonaisuuksia, omaa valmiudet opettajuutensa kehittämiseen ja osaa toimia työtään tutkivana ja kehittävänä opettajana
- osaa käyttää ja kehittää työtapoja ja opetusmateriaaleja tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti sekä osaa huomioida myös turvallisuusnäkökulmia
- vahvistaa taitoaan eriyttää opetusta, osaa ottaa huomioon oppilaiden ja opetusryhmien yksilöllisyyden ja moninaisuuden ja näkee tämän voimavarana opetuksessa ja kasvatuksessa
- osaa arvioida omaa ja toisten opetusta, osaa hyödyntää palautetta ja osaa toimia rakentavasti yhteistyössä sekä ymmärtää oppilas- ja opiskelija-arviointia
- ymmärtää samanaikaisopetuksen periaatteita ja moniammatillisen tuen merkityksen opetus- ja kasvatustyössä
- hahmottaa aineenopettajan työn kokonaiskuvan ja ymmärtää sen vastuullisuuden ja eettisiä ulottuvuuksia
- osaa tutkimuksellisella otteella suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen opetuskokeilun tai kehittämishankkeen, raportoida saadut tulokset sekä osaa arvioida johtopäätösten pätevyyttä
- näkee oppilaitoksen oppivana ja kehittyvänä organisaationa ja omaa perusvalmiudet osallistua sen opetussuunnitelman kehittämiseen ja yhteisiin kehittämishankkeisiin
- ymmärtää perus- ja täydennyskoulutuksen jatkumona asiantuntijuuden kasvussa ja tottuu omaa ja yhteisönsä toimintaa arvioiden seuraamaan opetus- ja kasvatusalan keskustelua.

Sisältö

Opintojaksolla suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan opetusta yhteistyössä ohjaavan opettajan ja muiden opetusharjoittelijoiden kanssa sekä kehitetään omaa käyttöteoriaa. Lisäksi perehdytään laaja-alaisesti erilaisiin aineenopettajan työhön kuuluviin tehtäviin sekä suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan ohjattu opetuskokeilu tai kehittämishanke ja raportoidaan siitä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 35 t 0 t
Itsenäinen työskentely 115 t 0 t
Harjoitukset 66 t 0 t

Pienryhmäopetus: Ryhmänohjaukset ja ohjattu oppiainekohtainen toiminta 35 t. Järjestetään oppiainekohtaisesti tai osin yhteisesti kaikkien aineiden opiskelijoille.
Harjoitukset: Harjoitustunnit 16-18 t, opetuksen seuranta 25 t, tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaan liittyvät ja muut harjoitukset 23 t.
Itsenäinen työskentely: Harjoitustuntien suunnittelu, ohjaus ja palautteet 75 t, opetuskokeilun suunnittelu, toteutus, arviointi ja raportointi 40 t.
Tarkemmat sisällöt ja käytänteet kuvataan harjoittelusuunnitelmassa ja -oppaassa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Ohjattu opetusharjoittelu  Osallistuminen opetukseen  8 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Itsearviointi ja oppilaitoksen palaute harjoittelusta. Opetusharjoittelua on täydennettävä, mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai harjoittelujaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, Opetushallitus.
Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet, Opetushallitus.
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet

Harjoittelukoulun opetussuunnitelma.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteen aineopinnot (Opettajan pedagogiset opinnot)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta