x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDA4 Perusharjoittelu 6 op
Vastuutaho
Opettajan pedagogiset opinnot
Vastuuhenkilö
Harjoittelukoulun ohjaavat opettajat ja oppilaitoksen rehtori ja tarvittaessa ainedidaktiikan opetushenkilöstö
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
PEDA4 Perusharjoittelu 6 op

Yleiskuvaus

Perusharjoittelussa luodaan valmiuksia opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tiedostaa omia käsityksiään ihmisestä, tiedosta, oppimisesta ja opetuksesta ja ymmärtää niiden vaikutuksen opetukseen
- ymmärtää kehittymishalun tärkeyden osana opettajuutta
- ymmärtää, että opetussuunnitelma on opetuksen lähtökohtana
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta
- osaa käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja oppimateriaaleja opetuksessa ja ymmärtää opetuksen järjestämiseen liittyviä turvallisuusnäkökulmia
- osaa havainnoida heterogeenisia opetusryhmiä ja ymmärtää heterogeenisuuden vaikuttavan opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen
- osaa arvioida omaa ja toisten opetusta sekä osaa antaa ja hyödyntää palautetta
- osaa toimia rakentavasti yhteistyössä
- tuntee opettajan yleiset oikeudet, velvollisuudet ja vastuut

Sisältö

Opintojaksolla suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan opetusta yhteistyössä ohjaavan opettajan sekä muiden opetusharjoittelijoiden kanssa. Jaksolla tutustutaan ohjatusti erilaisiin aineenopettajan työhön kuuluviin tehtäviin ja perehdytään opetus- ja koulutushallinnon perusteisiin, opettajan yleisiin oikeuksiin, velvollisuuksiin ja vastuisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Pienryhmäopetus 15 t 0 t
Itsenäinen työskentely 87 t 0 t
Harjoitukset 50 t 0 t

Luento-opetus: Opetus- ja koulutushallinto 10 t.
Pienryhmäopetus: Ryhmänohjaukset 15 t. Järjestetään oppiainekohtaisesti sekä osin yhteisesti kaikkien aineiden opiskelijoille.
Harjoitukset: Harjoitustunnit 15 t, opetuksen seuranta 30 t, vertaisoppiminen 5 t.
Itsenäinen työskentely: Harjoitustuntien suunnittelu, ohjaus ja palautteet 70 t. Kirjallisuuteen tutustuminen ja opetus- ja koulutushallinnon tentti 17 t.
Tarkemmat sisällöt ja käytänteet kuvataan harjoittelusuunnitelmassa ja -oppaassa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Ohjattu opetusharjoittelu  Osallistuminen opetukseen  5 op
Opetus- ja koulutushallinnon luennot  Kirjallinen tentti  1 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Itsearviointi ja oppilaitoksen palaute harjoittelusta. Opetusharjoittelua on täydennettävä, mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai harjoittelujaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalin käytöstä sovitaan opintojaksolla.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, Opetushallitus.
Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet, Opetushallitus.
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet

Harjoittelukoulun opetussuunnitelma.

Vehkamäki, P., Lahtinen, M. ja Tamminen-Dahlman, A., Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa, Opetushallituksen oppaat ja käsikirjat. 2013. http://www.oph.fi/download/152370_julkisuus_ja_tietosuoja_opetustoimessa.pdf.

Lahtinen, M. ja Lankinen, T., Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä. Tietosanoma. 2013.

Poutala, M., Opettajan valta ja vastuu. PS-kustannus. 2010.

Suopohja, H. ja Liusvaara, L., Oikeudellinen vastuu opetustoimessa, Mediator Legis Oy. 1998.

Perusopetuslaki (628/1998)

Perusopetusasetus (852/1998)

Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012)

Lukiolaki (629/1998)

Lukioasetus (810/1998)

Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (942/2014)

Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa (856/2006)

Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa annetun asetuksen muuttamisesta (948/2007)

Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005)

Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta (915/2005)

Lait ja asetukset saatavilla sähköisesti osoitteessa http://www.finlex.fi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteen aineopinnot (Opettajan pedagogiset opinnot)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta