x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSA5 Työn uusi järjestys ja aikuiskasvatus 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunnan vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- perehtyy työelämän aikuiskasvatukseen ja niihin kehittämishaasteisiin, jotka ovat sidoksissa globaaliin talouteen ja yhteiskunnan, työelämän ja kulttuurin muutoksiin
- ymmärtää uudenlaisen työn ja talouden asettamat paineet ja reunaehdot työntekijän subjektiviteetille
- ymmärtää myös uudenlaista aikuisuutta, osallisuutta ja kansalaisuutta, jota synnytetään työelämän kehittämiskäytännöillä
- pystyy asemoitumaan työelämän aikuiskasvatuksen kehittämishaasteisiin, jotka ovat sidoksissa globaaliin talouteen ja yhteiskunnan sekä työelämän kulttuurisiin muutoksiin
- perehtyy myös aikuisuuden ja aikuiskasvatustieteen uudelleen määrittelyn kysymyksiin uuden työn ja uuden talouden puristuksissa

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan meneillään olevaa työelämän murrosta aikuiskasvatustieteen näkökulmasta. Tarkastelu nivotaan ammattirakenteen, koulutuksen, oppimisen ja työn hallinnan ja hallinnoinnin yhteyksiin kiinnittäen huomiota myös laajemmin aikuisuuden elämänvaiheen muutospaineisiin, jotka näkyvät työelämän ja muun elämän uudenlaisena sekoittumisena ja selvien rajojen katoamisena.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 115 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Räsänen, K. & Trux M. 2012. Työkirja. Ammattilaisten paluu. Helsinki: KVS.

Järvensivu, A., Nikkanen, R.  ja Syrjä, S.  (toim.) 2014.
Työelämän sukupolvet ja muutoksessa pärjäämisen strategiat
Tampere University Press.

Kasvio, A. 2014. Kestävä työ ja hyvä elämä. Helsinki: Gaudeamus.

Filander, K. 2000. Kehittämistyö murroksessa. Sitoutuminen, sopeutuminen ja vastarinta julkisella sektorilla 1990-luvulla. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 777. Verkossa osoitteessa: http://acta.uta.fi/pdf/951-44-4947-9.pdf)

Jakonen, M., Peltokoski, J. & Virtanen A. (toim.) 2006. Uuden työn sanakirja. Tutkijaliitto.

Julkunen, R. 2008. Uuden työn paradoksit. Keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista. Vastapaino.

Vähämäki J. 2009. Itsen alistus. Työ, tuotanto ja valta tietokykykapitalismissa. Helsinki: LIKE.

Ramstad, E & Alasoini, T. (toim.) 2007. Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen Suomessa: lähestymistapoja, menetelmiä, kokemuksia, tulevaisuuden haasteita Raportteja / Työministeriö, Tykes ; 53. Helsinki : Työministeriö. Saatavilla myös verkkojulkaisuna.

Sennett, R. 2002. Työn uusi järjestys. Miten uusi kapitalismi kuluttaa ihmisen luonnetta. Vastapaino.

Siltala, J. 2007. Työelämän huonontumisen lyhyt historia. Otava.

Welton, M. 2005. Designing the Just Learning Society. NIACE.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta