x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSY4 Koulutussuunnittelu ja kehittäminen 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunnan vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää koulutussuunnittelun ja kehittämisen yhteiskunnallisia ja pedagogisia lähtökohtia ja toteutusprosesseja sekä arviointia osana prosessia
- ymmärtää koulutussuunnittelun ja kehittämistoiminnan merkitystä organisaatioiden ja henkilöstön kehittymisen tukemisessa
- osaa kehittää valmiuksiaan koulutussuunnitelmien laatimiseen sekä kykyään hahmottaa koulutus- sekä kehittämistoiminnan moninaisuutta
- osaa analysoida kriittisesti koulutus- ja kehittämistoimintaan liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään koulutussuunnitteluun, koulutukseen ja kehittämistoimintaan yksilöiden ammatillisen kasvun ja organisaatioiden kehittämisen tukemiseksi. Jaksolla käsitellään koulutussuunnittelun ja kehittämisen erilaisia lähestymistapoja ja käytäntöjä sekä niiden kytkentöjä yhteiskunnallisiin ja koulutuspoliittisiin muutoksiin. Yhteiskunnallista ja pedagogista tietämystä sovelletaan ymmärryksen lisäämiseksi organisaatioiden ja henkilöstön kehittymisestä, koulutuksen kehittämisestä ja koulutussuunnitelman laatimisesta. Jaksolla on mahdollisuus tutustua käytännössä erilaisten organisaatioiden koulutus- ja kehittämistoimintaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 115 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Kirjallisuus suoritetaan sovittavin osin ja suoritustavasta sovitaan opetuksen yhteydessä. Vaihtoehtoisen kirjallisuustentin kirjallisuus kerrotaan opetusohjelmassa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus/oppimateriaali (sovittavin osin):

Eteläpelto, A., Collin, K. & Saarinen, J. (toim.) 2007. Työ, identiteetti ja oppiminen. WSOY. Oppimateriaalit.

Filander, K. & Vanhalakka-Ruoho, M.2009. Yhteisöllisyys liikkeessä. Kansanvalistusseura.

Seppänen-Järvelä, R. & Karjalainen, V. 2007. (toim.) Kehittämistyön risteyksiä. Stakes. Vaajakoski: Gummerus. TAI  Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampere University Press.

Toom, A., Onnismaa, j. & Kajanto, A. (toim.) 2008. Hiljainen tieto: tietämistä, toiminta, taitavuutta. Kansanvalistusseura.

Vehviläinen, S. 2014. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta.  Gaudeamus.

Welton, M. 2005. Designing the just learning society. Niace.

Wenger-Trayner, Etienne, Fenton-O'Creevy, Mark, Hutchinson,Steven,  Kubiak,Chris & Wenger-Trayner, Beverly (eds.) 2015. Learning in Landscapes of Practice: Boundaries, identity, and knowledgeability in practice-based Learning. Routledge.

Lisätietoja

Muusta oppimateriaalista sovitaan erikseen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta