x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASPUHS7 Puhetekniikan ja vokologian opettaminen 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella puhe- ja äänikoulutukseen tarkoituksenmukaisen opetusuunnitelman tavoitteineen, oppimismenetelmineen ja arviointeineen
- osaa tehdä ja ohjeistaa puheen ja äänen harjoituksia selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti
- osaa systemaattisesti ohjata puhetekniikan ja äänenkäytön oppimista ottaen huomioon oppijoiden ja oppimistyylien sekä erilaisten yhteiskunnallisten/kulttuuristen sekä fyysisten toimintaympäristöjen erot
- tuntee puheen ja äänenkäytön harjoittamisen fysiologisia ja fysikaalisia perusteita
- osaa analysoida eri harjoittamismenetelmien vaikutuksia ja vaikutusperusteita tutkimusperustaisesti
- osaa tarkastella, jäsentää ja kehittää puhepedagogista asiantuntijuuttaan

Sisältö

Opintojaksolla havainnoidaan, suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan puhetekniikan ja äänenkäytön oppitunteja ja opintokokonaisuuksia, harjoitellaan puheharjoitusten tekoa ja ohjaamista, keskustellaan oppimistyylien ja toimintaympäristöjen eroista, eri harjoittamismenetelmien vaikutuksista ja omasta puhepedagogisesta asiantuntijuudesta. Opintojaksosta laaditaan kokoava osaamisportfolio, jossa käytetään materiaalina kirjallisuutta sekä havainnointi- ja opetuskokemuksia ja opetustilanteista tehtyjä videotallenteita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 83 t 0 t
Harjoitukset 40 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen, opetusharjoitukset, osaamisportfolio ja tentti/essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Soveltuvin osin esim.

Saxon, K.G. & Schneider, C.M. 1995. Vocal Exercise Physiology. Singular.
Hampton, M. & Acker, B. (toim.). 1997. The Vocal Vision. Views on Voice. Applause.
Shewell, C. 2009. Voice work. Art and Science in Changing Voices. Wiley & Blackwell. E-kirja Ebraryssa.
Titze, I.R., Verdolini Abbott, K. 2012. Vocology. The science and practice of voice habilitation. The National Center for Voice and Speech. 
Erikseen sovittavat tieteelliset artikkelit.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta