x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOE7.5 Musiikin soveltava projekti 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Opiskelija, joka suorittaa yhdessä opetettavassa aineessa 2x10 op:n kokonaisuuden, voi projektiopinnoilla täydentää opinnot 25 op:n laajuisiksi perusopinnoiksi kyseisessä aineessa. Opiskelija laatii itsenäisesti tai yhdessä useamman opiskelijan kanssa projektiopintojen suunnitelman. Opintojen suunnittelu alkaa erikoistumisopintojen alkaessa suunnitteluseminaarilla. Siinä opiskelija tekee ohjaajalle ehdotuksen projektistaan sekä siinä käytettävästä kirjallisuudesta. Projektin toteutus dokumentoidaan ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla. Projekti päättyy työn julkiseen esittelyyn yhteisessä päätösseminaarissa, näyttelyssä tai matineassa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- oppii yhdistämään monialaisissa erikoistumisopinnoissa hankkimiaan tietoja ja taitoja ja luomaan niiden pohjalta innovatiivisen teoreettisen, pedagogisen tai produktiivisen omaa ammatillista identiteettiään vahvistavan kokonaisuuden
- ymmärtää perusopetuksen ainedidaktiset lähtökohdat projektioppimisessa ja osaa soveltaa oppimaansa koulun toimintakulttuurin kehittämisessä
- osaa kehittää opetusta usean eri oppiaineen ilmiölähtöisenä, kontekstualisoituna ja integroivana kokonaisuutena.

Sisältö

Teoreettisessa projektissa opiskelija valitsee ainedidaktisen aiheen, perehtyy siihen liittyvään kirjallisuuteen ja kehittelee aihetta edelleen. Teoreettisen projektin valinnut opiskelija voi liittää teemansa kehittelyä sekä kandintyöhön että syventävien opintojen pro gradu -tutkimukseen.
Pedagogisessa projektissa suunnitellaan ja toteutetaan ainedidaktiikan kehittämishanke, johon sisältyy myös käytännön toteutus jossakin opetusryhmässä. Pedagogista projektia suositellaan toteutettavaksi opiskelijoiden yhteistyönä ja se voidaan ohjata eri oppiaineiden didaktikkojen yhteistyönä.
Produktiivisessa projektissa korostuu aineen substanssiosaaminen. Opiskelija tai opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat taiteellisen hankkeen, johon sisältyy tuotosten esittely päätösseminaarissa, konsertissa, tapahtumassa tai muussa yhteisöllisessä kontekstissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 94 t 10 t
Seminaari 15 t 16 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Yhteisöllinen musiikillinen projekti  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta