x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOE7.4 Musiikki yhteisöllisenä ilmiönä 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojaksoun suoritettuaan opiskelija osaa
- musisoida osana ryhmää, sovittaa ohjelmistoa luokkaorkesterille sekä organisoida ja ohjata luokkaorkesteritoimintaa ja yhteismusisointia
- soveltaa musiikin didaktisia menetelmiä ja työtapoja opetustilanteen mukaan eriyttäen ja eheyttäen
- käyttää ja muokata valmista oppimateriaalia sekä tuottaa omaa opetusmateriaalia
- arvioida musiikkia eheyttävänä taidemuotona osana ympäröivää yhteiskuntaa
- suunnitella ja toteuttaa musiikkitapahtuman
- tuottaa koskettimilla säestystä erilaisissa kuoronjohto-, harjoitus- ja esitystilanteissa sekä hallita, johtaa ja seurata tilannetta muita toimijoita tukien ja vuorovaikutuksessa heidän kanssaan.

Sisältö

Opinnoissa harjoitellaan yhteismusisointia koulu- ja bändisoittimilla. Opetellaan soitinsovituksen perusteita ja sovelletaan niitä omaan musisointiin. Hyödynnetään valmista oppimateriaalia sitä muokkaamalla sekä tuotetaan omaa opetusmateriaalia. Harjoitellaan yhteismusisoinnin ja luokkaorkesteritoiminnan suunnittelua ja ohjaamista opetustuokioiden ja harjoitustehtävien avulla. Suunnitellaan ja toteutetaan musiikin yhteisöllinen projekti. Arvioidaan sekä prosessia että lopputulosta musiikin pedagogisesta näkökulmasta.
Kosketinsoitossa prosessoidaan säestämistehtävien eri ulottuvuuksia, vuorovaikutusta ja tilannehallintaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 85 t 0 t
Harjoitukset 40 t 0 t

Yhtyemusisointi ja sen ohjaaminen: luento-opetusta 4 t, harjoituksia 16 t, itsenäistä työskentelyä 34 t
Musiikki osana yhteisöä: luento-opetusta 4 t, harjoituksia 10 t + projektipäivä 6 t, itsenäistä työskentelyä 34 t
Säestys vuorovaikutuksena kosketinsoitossa: luento-opetusta 2 t, harjoituksia 8 t, itsenäistä työskentelyä 17 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Yhteismusisointi ja sen ohjaaminen  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Musiikki osana yhteisöä  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Säestys vuorovaikutuksena kosketinsoitossa  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Anttila, M. & Juvonen, A. 2006. Kohti kolmannen vuosituhannen musiikkikasvatusta, osa 3. Musiikki koulussa ja nuoren elämässä.

Elliott, D. 1995. Music matters: A new philosophy of music education. New York: Oxford University Press

Jordan-Kilkki, P., Kauppinen, E. & Viitasalo-Korolainen, E. (toim.) 2013. Musiikkipedagogin käsikirja. Vuorovaikutus ja kohtaaminen musiikinopetuksessa. Opetushallitus.

Linnankivi, M., Tenkku, L. & Urho, E. 1981. Musiikin didaktiikka. Jyväskylä: Gummerus.

Westerlund, H. & Juntunen, M-L. (toim.) 2013. Musiikkikasvattaja. Kohti reflektiivistä käytäntöä. PS-kustannus

Valikoitu laulu- ja soittomateriaali

Kurssimonisteet, verkkomateriaali ja koulujen musiikin oppimateriaalisarjat

Ajankohtaiset artikkelit ja julkaisut

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden tiedekunta