x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-tuntee aikuiskoulutusinstituutioiden yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti muotoutuneita tehtäviä ja niitä sääntelevää lainsäädäntöä
- tunnistaa yhteiskunnalliseen taustaan, etnisyyteen, sukupuoleen ja muihin eroihin liittyviä epätasa-arvoa tuottavia mekanismeja ja omaa valmiuksia yhdenvertaisuuden edistämiseen
- omaa arvioivan ja kehittävän toimintatavan työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen
- osaa työskennellä sidosryhmien ja verkostojen kanssa
- osaa toteuttaa aikuisopetuksen pedagogisen prosessin erilaisissa oppimisympäristöissä ja on omaksunut reflektiivisen ja eettisen toimijuuden
- soveltaa elinikäisen oppimisen ajatusta opetustyönsä ja asiantuntijuutensa kehittämisessä

Sisältö

Pedagoginen harjoittelu koostuu kolmesta temaattisesta kokonaisuudesta seuraavasti:

Osa 1. Koulutusinstituutiot pedagogisena kontekstina 3 op
Osa 2. Opetussuunnitelma, opetus ja ohjaus 5 op
Osa 3. Opettaja työyhteisössä ja yhteiskunnassa 2 op

Opetusharjoittelu perehdyttää opetustyöhön, oppimisen ohjaamiseen, ryhmän kanssa toimimiseen ja oppimisen johtamiseen erilaisissa oppilaitoksissa ja oppimisympäristöissä. Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen harjoittelusuunnitelman. Ensisijaisesti harjoittelu suoritetaan aikuiskasvatuksen tehtäväalueilla (esim. ammatillinen koulutus, henkilöstökoulutus, vapaa sivistystyö). Harjoitteluun sisältyy myös perehtyminen verkkoympäristöihin ja verkko-opetuksen suunnitteluun ja erilaisiin toteutus- ja organisointitapoihin. Reflektoiva seminaarityöskentely jäsentää ja tukee ammatillista kasvua ja ammatillisen identiteetin kehittymistä sekä integroi tutkimusperustaisen sekä käytännön kokemuksellisen tiedon.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 168 t 0 t
Seminaari 22 t 0 t
Lukupiiri 30 t 0 t

Lisäksi opetusharjoittelu 16 t ja havainnointi 26 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Pedagoginen harjoittelu  Osallistuminen opetukseen  10 op
suomeksi
Lisätietoja 

Pedagoginen harjoittelu kestää koko lukuvuoden. Jakson laajuus on 10 op (270 h), joka sisältää seminaarityöskentelyä, lukupiirityöskentelyä, opetushallinnon lainsäädännön luentosarjan, opetuksen ja oppimisympäristöjen havainnointia, omia opetustunteja, portfolion laatimista ja muuta itsenäistä opiskelua.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja seminaarityöskentelyyn sekä harjoittelujen ja kirjallisten töiden hyväksytty suorittaminen. Opiskelijan työskentelyn on vastattava vähintään hyviä tietoja.

Lisätietoja

Opinnot on tarkoitettu niille varhaiskasvatuksen opiskelijoille, joilla on oikeus suorittaa opettajan pedagogiset opinnot. Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa suoritetuilla opettajan pedagogisilla opinnoilla ei voi korvata KASVARPH-opintojaksoa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta