x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSO4 Yhteisöllinen oppiminen ja ohjaus 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunnan vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- syventää ymmärrystään oppimisesta ja asiantuntijuudesta yhteisön tai ryhmän toimintana
- pystyy soveltamaan tätä tietämystään yhteistoiminnallisten ja yhteisöllisten oppimistilanteiden toteuttamiseksi
- osaa soveltaa ryhmäohjauksen keinoja ohjaajan roolissa

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan oppimisryhmiä, ryhmäprosesseja ja ryhmää ja yhteisöä hyödyntäviä ohjausmuotoja erilaisissa opetus-oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Jaksolla tutustutaan muun muassa yhteistoiminnallisen ja yhteisöllisen oppimisen tutkimusperinteisiin, vuorovaikutukseen vertaisryhmissä sekä oppimisvuorovaikutuksen ja dialogin ohjaamiseen erilaisissa ryhmätilanteissa. Jaksolla tarkastellaan myös opettajan ohjauksellista roolia ja opettajaa yhteistoiminnallisten ja yhteisöllisten toimintatapojen hyödyntäjänä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 115 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Työskentely toteutetaan soveltaen yhteistoiminnallisia ja dialogisia toimintatapoja. Opiskelijat harjoittelevat myös ryhmän ohjaamiseen liittyviä tehtäviä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Repo-Kaarento, S. 2007. Innostu ryhmästä. Miten ohjata oppivaa yhteisöä. Helsinki. Kansanvalistusseura.

Van der Lindendagger, J. & Renshaw, P. (eds.) 2004. Dialogic Learning: Shifting Perspectives to Learning, Instruction, and Teaching. Kluwer Law Int. (saatavilla myös e-kirjana Nelli-portaalissa)

Erikseen sovittavat ajankohtaiset artikkelit.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta