x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSO3 Osallistava pedagogiikka 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunnan sekä koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunnan vaihtoehtoinen opintojakso.
Huom! Opintojaksoa ei toteuteta lukuvuoden 2015-2016 jälkeen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää yhteiskunnalliseen taustaan, etnisyyteen, sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja muihin eroihin liittyviä epätasa-arvoa tuottavia vallankäytön mekanismeja elinikäisen oppimisen eri vaiheissa ja erilaisissa kasvatuksen ja koulutuksen institutionaalisissa konteksteissa
- tiedostaa inklusiivisen ja osallistavan kasvatuksen merkityksen pedagogisessa ajattelussaan, asenteissaan ja toiminnassaan sekä osana omaa asiantuntijuuttaan
- osaa osallistavan pedagogiikan periaatteiden ja muiden yhdenvertaisuutta lisäävien toimintatapojen avulla ohjata ryhmien toimintaa ja tukea yksilöllisiä kasvuprosesseja
- omaa valmiuksia epätasa-arvoa tuottavien rakenteiden ja käytäntöjen kyseenalaistamiseen ja muuttamiseen omassa työssään ja työyhteisössään

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan yhteiskunnalliseen taustaan, etnisyyteen, sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja muihin eroihin liittyviä epätasa-arvoa tuottavia rakenteita ja käytäntöjä elinikäisen oppimisen eri vaiheissa ja erilaisissa kasvatuksen ja koulutuksen institutionaalisissa konteksteissa. Tarkoitus on perehtyä osallistavan pedagogiikan periaatteisiin ja muihin yhdenvertaisuutta lisääviin toimintatapoihin ja niiden soveltamiseen opetus- ja ohjaustyössä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 111 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Seminaarityöskentelyyn kuuluvat lukupiiriryhmät. Lukupiireissä perehdytään kirjallisuuteen sovittavin osin. Lukupiirit tuottavat yhteisesti kirjallisen työn.

Kirjallisessa tentissä suoritetaan kirjallisuuslistasta neljä teosta. Kirjallisuus suoritetaan kokonaisuutena.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuustentissä kaikki suorittavat:

Hooks, B. 2003.Teaching Community. A Pedagogy of Hope. Routledge.

 

Lisäksi kolme teosta seuraavista:

Boler, M. (ed.) 2004. Democratic Dialogue in Education. Peter Lang.

Freire, P. 2005. Sorrettujen pedagogiikka. Vastapaino.

Saarinen, J., Ojala, H. & Palmu, T. (toim.) 2014. Eroja ja vaarallisia suhteita. Keskustelua feministisestä pedagogiikasta. Suomen kasvatustieteellinen seura.

Salo, P. & Suoranta, J. 2002. Sivistyksellinen aikuiskasvatus. Kansanvalistusseura.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden tiedekunta