x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVART2 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikka 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-ymmärtää lapsen oppimisympäristön moninaisuuden ja merkityksen lapsen oppimisen edistäjänä
-osaa havainnointia apuna käyttäen suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogista toimintaa
-osaa hyödyntää eri tasojen (valtio, kunta, yksikkö, ryhmä) esiopetussuunnitelmia
-tuntee alkuopetuksen toimintamuodot ja ymmärtää esi- ja alkuopetuksen jatkumon
-osaa reflektoida omaa toimintaansa
-ymmärtää lastentarhanopettajan työn eettisen vastuun

Sisältö

Opintojaksolla muodostetaan kokonaiskuvaa varhaiskasvatuksen pedagogiikasta ja esiopetuksesta. Opintojakso sisältää havainnointiin ja suunnitteluasiakirjoihin pohjautuvaa pedagogisen toiminnan suunnittelua sekä yksilöiden ja lapsiryhmien ohjausta. Jaksolla tutustutaan esi- ja alkuopetukseen. Opintojaksolla syvennetään ymmärrystä lastentarhanopettajan työn eettisestä vastuusta sekä oman toiminnan reflektoinnista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 7 t 0 t
Harjoitukset 114 t 0 t
Lukupiiri 6 t 0 t

Harjoitukset: työssäoppimista 114 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työssäoppiminen  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen.Hyväksytty työssäoppiminen ja pedagoginen päiväkirja. Läsnäolo 100 % työssäoppimisessa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Työssäoppimisen arviointi sanallisesti ja kirjallisesti (opiskelija, mentori). Hyväksytty työssäoppimisen suoritus ja pedagogisen päiväkirjan hyväksytty laatiminen (tuutori arvioi). Opiskelijan työskentelyn on vastattava vähintään hyviä tietoja.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus sovitaan erikseen.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 2. opintovuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta