x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee erilaisia opetus- ja oppimisteoreettisia suuntauksia ja pystyy pohtimaan ja selkiyttämään omia käsityksiään oppimisesta, opetuksesta ja ohjaamisesta,
- pystyy kehittämään valmiuksiaan opetuksen ja oppimisen analysoimisessa ja dokumentoimisessa ja
- hankkii työskentelynsä avulla valmiuksia oman pedagogisen ajattelunsa rakentamiselle, arvioinnille ja kehittämiselle
- ymmärtää opetuksen ja ohjauksen eron
- ymmärtää opetussuunnitelman ohjaavan merkityksen opetuksessa, oppimisessa ja kasvatuksessa sekä tunnistaa opetussuunnitelma-ajattelun eri traditiot

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin opetus-, ohjaus ja oppimisteoreettisiin suuntauksiin sekä opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin monenlaiset oppijat huomioiden. Opetuksen, ohjauksen ja oppimisen kysymyksiä tarkastellaan yhteiskunnallisista, kulttuurisista, kasvatusfilosofisista, kasvatuspsykologisista sekä opetussuunnitelmallisista ja didaktisista näkökulmista.

Opintojakson tiedetausta: Kasvatuspsykologia, didaktiikka.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Pienryhmäopetus 9 t 0 t
Itsenäinen työskentely 111 t 0 t

Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat osallistuvat luento-opetuksen lisäksi pienryhmäopetukseen (max 9 h) hakukohteittain omissa ryhmissään.

Aineenopettaja-, luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opiskelijoilla opintojaksoon sisältyy orientaatio kasvatus- ja koulutusyhteisöön 2 op.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja luentopäiväkirja  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Pienryhmäopetus  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Tentti, essee tai lukupiiri  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja luentopäiväkirja  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Pienryhmäopetus ja siihen liittyvä orientaatio kasvatus- ja koulutusyhteisöön  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Tentti, essee tai lukupiiri  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja luentopäiväkirja  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Kirjatentti (TaY, TTY, TAMK)  Kirjallinen tentti  4 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luentojen suorittaminen ja kirjatentti  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Verkkotehtävät  Harjoitustyö(t)  1 op
suomeksi
Orientaatioharjoittelu normaalikoululla  Harjoittelu  2 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 5
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Seminar in English, including online lectures, reading group essay and presentation  Osallistuminen opetukseen  5 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Vaihtoehto 1: elokas- ja avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
Vaihtoehto 2: luokanopettajaopiskelijat ja varhaiskasvatuksen opiskelijat
Vaihtoehto 3: kasvatustieteitä valinnaisina suorittavat TaY:n, TTY:n ja TAMKin opiskelijat
Vaihtoehto 4: aineenopettajan pedagogisia opintoja suorittavat
- TTY:n opiskelijat
- sellaiset TaYn opiskelijat, joiden perusopinnoista vielä puuttuu ko. jakso.


TTY:N JA TAMKin opiskelijat kuuluvat "Muut opiskelijat" -ryhmään. Eri opiskelijaryhmien tarkat suoritusvaihtoehdot täsmennetään opintojakson alussa julkaistavassa suoritusohjeessa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Autio, T., 2010. Curriculum, opetussuunnitelma ja opettajankoulutus. Teoksessa E. Lindfors & J. Pullinen (toim.) Cygnaeuksen viitoittamalla tiellä. 90 vuotta opettajankoulutusta Hämeenlinnassa.

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 2004.Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki. WSOY.

hooks, bell 2007. Vapauttava kasvatus. Kansanvalistusseura.

Kivimäki S., Kinnunen, M. & Löytty O. (toim.) 2006. Tilanteen taju. Opettaminen yliopistossa. Vastapaino.

Ojanen, S. 2006. Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian käsittelyä. Yliopistopaino.

Nikkola, T., Rautiainen, M. & Räihä, P. (toim.) 2013. Toinen tapa käydä koulua. Kokemuksen, kielen ja tiedon suhde oppimisessa. Vastapaino.

Säljö, R., 2004. Oppimiskäytännöt: Sosiokulttuurinen näkökulma. WSOY.

Uusikylä, K. & Atjonen, P. 2003 tai 2005. Didaktiikan perusteet. WSOY.

Vehviläinen, S. 2014. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Gaudeamus.

Vuorikoski, M., Törmä, S. & Viskari, S. 2003. Opettajan vaiettu valta. Vastapaino.

Artikkeleita kansainvälisistä ja kotimaisista tieteellisistä aikakauslehdistä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden perusopinnot (Yhteiset opinnot/EDU)
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kasvatustieteiden tiedekunta