x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASP3 Kehitys, kasvatus ja elämänkulku 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee ihmisen kasvun, identiteetin kehittymisen ja elämänkulun peruskäsitteet ja -prosessit sekä
- ymmärtää ja pystyy kuvaamaan niitä kasvatuspsykologian ja -sosiologian näkökulmista.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan ihmisen kasvuun, kehitykseen ja elämänkulkuun erilaisissa kasvatuksen ja koulutuksen ympäristöissä.

Opintojakson tiedetausta: kasvatuspsykologia

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Pienryhmäopetus 9 t 0 t
Itsenäinen työskentely 114 t 0 t

Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat osallistuvat luento-opetuksen lisäksi pienryhmäopetukseen (max 9 t) hakukohteittain omissa ryhmissään (elokas, lo, vk).

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Pienryhmäopetus (sis. kirjallisen työn)  Harjoitustyö(t)  3 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Kirjatentti opiskelijoille, jotka eivät osallistu pienryhmäopetukseen (TaY, TTY, TAMK)  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Seminar in English, including online lectures, reading group essay and presentation  Osallistuminen opetukseen  5 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Vaihtoehto 1: kasvatustieteiden yksikön tutkinto-opiskelijat (luennot, luentotentti ja pienryhmä)

Vaihtoehto 2: kasvatustieteiden perusopintoja valinnaisina opintoina suorittavat TaY:n, TTY:n ja TAMKin opiskelijat (luennot, luentotentti ja kirjallisuustentti)

TTY:N JA TAMKin opiskelijat kuuluvat "Muut opiskelijat" -ryhmään. Eri opiskelijaryhmien tarkat suoritusvaihtoehdot täsmennetään opintojakson alussa julkaistavassa suoritusohjeessa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalin käytöstä ja suoritustavoista sovitaan opintojaksolla.

Anttila, A-H., Kuussaari, K. & Puhakka, T.  (toim.) 2010. Ohipuhuttu nuoruus?. Nuorten elinolot -vuosikirja. Nuorisotutkimusverkosto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta. Verkossa osoitteessa: http://www.julkari.fi/handle/10024/80119

Dunderfelt, T. 1997. Elämänkaaripsykologia. Lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen. WSOY.

Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L., Ruoppila, I. 2006. Ihmisen psykologinen kehitys. WSOY.

Sankari, A. & Jyrkämä, J. (toim.) 2001. Lapsuudesta vanhuuteen: iän sosiologiaa. Vastapaino.

Kronkvist E-L. & Pulkkinen, M-L. 2007. Kehityspsykologia. Matkalla muutokseen. WSOY.

Lehtinen, E. Kuusinen, J., Vauras, M. 2006. Kasvatuspsykologia. WSOY.

Artikkeleita kansainvälisistä ja kotimaisista tieteellisistä aikakauslehdistä.

Pienryhmissä lisäksi käytettäväksi:

Harinen, P. (toim.) 2003. Kamppailuja jäsenyyksistä. Etnisyys, kulttuuri ja kansalaisuus nuorten arjessa. Nuorisotutkimusverkosto.

Martikainen, T. ja Haikkola, L. (toim.) 2010. Maahanmuutto ja sukupolvet. SKS.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden perusopinnot (Yhteiset opinnot/EDU)
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kasvatustieteiden tiedekunta