x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASP1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää kasvatusajattelun ja -käsitysten yhteyden filosofiaan sekä kasvatuskäsitysten, -toiminnan ja -instituutioiden yhteyden historiaan ja
- tuntee länsimaisen kasvatusajattelun päälinjat ja niiden filosofiset ja historialliset perusteet.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään suomalaisen ja länsimaisen kasvatusajattelun valtavirtoihin ja niiden merkitykseen nykyisen kasvatus- ja koulutustoiminnan rakentumiselle. Jaksolla käsitellään yhteiskunnallisten muutosten ja ideologioiden ilmenemismuotoja kasvatusajattelussa ja kasvatuksen historiassa.

Opintojakson tiedetausta: Kasvatushistoria, kasvatusfilosofia

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 121 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Kirjatentti  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Introductory session (2 hours) for book exams will be organized in the beginning of both semesters.  Kirjallinen tentti  5 op
englanniksi

TTY:N JA TAMKin opiskelijat kuuluvat "Muut opiskelijat" -ryhmään. Eri opiskelijaryhmien tarkat suoritusvaihtoehdot täsmennetään opintojakson alussa julkaistavassa suoritusohjeessa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Option 2: numeric assessment (1-5) can be used on that course if needed.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalin käytöstä ja suoritustavoista sovitaan opintojaksolla.

Puolimatka, T. 1995 (tai uudempi painos). Kasvatus ja filosofia. Kirjayhtymä. (sovittavin osin)

Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2000 (tai uudempi painos). Johdatus kasvatustieteisiin. WSOY.

Kettunen, P. (päätoim.), Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historia II-III. 2012. SKS:n tomituksia 1266. (sovittavin osin)

Artikkeleita kansainvälisistä ja kotimaisista tieteellisistä aikakauslehdistä, esim. Kasvatus & Aika, Kasvatus, Aikuiskasvatus, niin & näin, Educational Philosophy and Theory.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden perusopinnot (Yhteiset opinnot/EDU)
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta