x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASMONI2 Tekstitaidot monikielisessä opetuksessa 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- syventää käsitystään tekstitaitojen opettamisesta
- osaa soveltaa lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen keskeisimpiä pedagogisia menetelmiä
- laajentaa asiantuntijuuttaan oman äidinkielen lukemisen ja kirjoittamisen opettamisessa
- ymmärtää äidinkielen merkityksen välineenä kielenkehityksessä ja oppimisessa
- perehtyy myös suomen kielen lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen perusteisiin

Sisältö

Kurssilla käsitellään lukemaan ja kirjoittamaan oppimista ja opettamista alkuopetuksesta myöhempiin vaiheisiin. Tekstitaitojen opetusta lähestytään esimerkiksi lukustrategioiden ja genrepedagogisesta näkökulmasta. Keskeistä on ymmärtämisen ja oppimisen taitojen vahvistaminen. Lukemisen merkitystä tarkastellaan kielellisen tietoisuuden ja monikulttuurisen identiteetin kasvun tukemisen näkökulmasta.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Yleisen kielitutkinnon taso 4

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 6 t
Ryhmätyöskentely 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Osallistuminen opetukseen ja vaadittavien harjoitustöiden tekeminen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Grünthal, S. & Pentikäinen, J. (toim.) 2006. Kulmakivi. Luokanopettajan kieli ja kirjallisuus. Helsinki: Otava. (Soveltuvin osin)

Jyrkiäinen, A. & Koskinen-Sinisalo, K-L. 2012. Yhteisöllinen kirjoittaminen. Vantaa: Avain.

Latomaa, S. 2013. Monikielisempi Suomi. Kirjallisuus kielitietoisuuden edistäjänä.  Teoksessa A. Rastas (toim.) Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (Painossa)

Linna, H.1999. Lukuonni. Kirjallisuuden opetus ala-asteella. Porvoo: WSOY.

Lerkkanen, M-K. 2006. Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. Helsinki: WSOY. (Soveltuvin osin)

Luukka, M-R. & Jääskeläinen, P. (toim) 2004. Hiiden hirveä hiihtämässä. Hirveä(n) ihana kirjoittamisen opetus. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto. (Soveltuvin osin)

Lisäksi hyödynnetään ajankohtaisia artikkeleita ja muita teemaan liittyviä aineistoja

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden tiedekunta