x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALKOS24 Korkeakoulujen rahoitus ja talous 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää korkeakoulutalouden, rahoituksen ja suunnittelun teoreettisia perusteita ja käytänteitä sekä kykenee soveltamaan malleja ja käsitteitä käytäntöön.

Sisältö

- Korkeakoulujen rahoitusrakenteet ja -järjestelmät
- Korkeakoulut talousyksikköinä
- Korkeakoulujen taloudellinen ohjaus ja autonomia

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Luentojen ja kirjallisuuden pohjalta laaditaan harjoitustyö. Opiskelijan edellytetään osallistuvan myös jakson luennoille sekä seminaariin harjoitustyön laatimisen lisäksi.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1) Barr, M. J. ja McClellan, G. S. (2011).  Budgets and Financial Management in Higher Education, Jossey-Bass. (soveltuvin osin)

2) Salmi, J. ja Hauptman, A.M. (2006). Innovations in Tertiary Education Financing: A Comparative Evaluation of Allocation Mechanisms. World Bank, Working Paper Series Number 4.

3) Santiago P.(2008). Matching Funding Strategies with National Priorities.Teoksessa Santiago, P. ym. Tertiary Education for the Knowledge Society Volume 1. Special Features: Governance, Funding, Quality. OECD, s. 163-258.

4) Valikoima vuosittain vaihtuvia artikkeleita:

Kohtamäki, V. (2014). Korkeakoulujen taloushallinto. Teoksessa Pekkola, E., Kivistö, J. & Kohtamäki, V. (toim.). Korkeakouluhallinto. Helsinki: Gaudeamus, 331–361.

sekä muita jaksolle osoitettuja ajankohtaisartikkeleita

Lisätietoja

KOHA-opintoihin on erillinen haku.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen opintokokonaisuus (Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu