x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAA99 Kandidaattiseminaari ja tutkielma (laskentatoimi) 10 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja/ Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suoritettava myös kauppatieteiden tutkinto-ohjelman menetelmäopinnot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Kandidaatinseminaarin käytyään ja kandidaatintutkielman tehtyään opiskelija ymmärtää tieteellisen tutkimuksen prosessin sekä osaa hankkia, analysoida ja luokitella lähdemateriaalia. Hän osaa tuottaa uutta tietoa tutkimusprosessin avulla, esittää kirjallisesti ja suullisesti aikaansaannoksiaan tutkimusprosessin eri vaiheissa, kirjoittaa pienimuotoisen tutkielman tuottaen tieteellistä tekstiä, arvioida tutkimusta ja keskustella tutkimuksesta alan tieteellisiä termejä käyttäen.

Sisältö

Kandidaatintutkimusprosessin suorittaminen, itsenäisen tutkimuksen tekeminen sekä kandidaatintutkielman kirjoittaminen. Aktiivinen osallistuminen seminaariin ja tutkimusprosessin eri vaiheissa tapahtuvat kirjalliset ja suulliset esitykset sekä opponoinnit; aiheanalyysi, tutkimussuunnitelma, seminaaritutkielma ja valmis kandidaatintutkielma. Kypsyysnäyte. Kirjaston järjestämä tietokantaopetus.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Menetelmäopinnot voi suorittaa myös samanaikaisesti kandidaattiseminaarin kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 45 t 5 t
Harjoitukset 2 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kandidaattiseminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kandidaattitutkielma  Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Kypsyyskoe  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Tiedonhankintataitojen opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Suositeltu suorittamisajankohta: kandiopintojen 3. vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu