x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRS44 Kansainväliset vakuutusmarkkinat ja jälleenvakuutus 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutus ja riskienhallinta
Vastuuhenkilö
Vakuutustieteen professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kansainvälisen vakuutusmarkkinoiden laajuuden ja erilaisten kulttuurillisten tekijöiden vaikutuksen eri maiden markkinarakenteisiin. Opiskelija tutustuu demografiaan ja sen muutosten merkitykseen vakuustoiminnalle.
Opiskelija tutustuu jälleenvakuutuksen keskeisiin käsitteisiin, teoriaan ja sopimustekniikkaan sekä vakuutusalan kansainvälisiin kytkentöihin. Erityisesti perehdytään katastrofiriskeihin ja muihin jälleenvakuutuksen kannalta olennaisiin suuronnettomuusriskeihin. Jaksoon sisältyy myös katsaukset vaihtoehtoisiin riskien hallintakeinoihin.

Sisältö

-Kansainvälisten vakuutusmarkkinoiden laajuus ja syvyys.
-EU-maiden ja pohjoismaiden vakuutusmarkkinat: rakenne ja toimijat
-Kehittyvien maiden vakuutusmarkkinat
-Demografian kysymyksiä
-Jälleenvakuutuksen teoria
-Jälleenvakuutuksen eri sopimustyypit
-Jälleenvakuutuksen hinnoittelu ja kirjanpito
-Katastrofiriskit ja markkinahäiriöt
-Vaihtoehtoinen riskinsiirto

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luentoopetus ja ryhmätyöt 24 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, tentti ja harjoitustyö  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, ryhmätyöt ja tentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luentomateriaali.

2. Järvinen, R.: Jälleenvakuutus. Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva. 2007 tai uudempi.

3. Cummins, J. - Venard, B.: Handbook of International Insurance - Between Global Dynamics and Local Contingencies. Soveltuvin osin. 2007 tai uudempi.

4. Skipper, H. - Kwon, W.J.: Risk Management and Insurance. Perspectives in a Global Economy. 2007 tai uudempi.

5. Luennoilla ilmoitettu muu materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuoden syksy maisteriopinnoissa

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset opinnot (Vakuutustiede)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu