x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRS40 Vakuutustiede ja vakuutustutkimus 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutus ja riskienhallinta
Vastuuhenkilö
Vakuutustieteen professori ja muut vakuutustieteen opettajat
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy vakuutustieteen monitieteisiin teoreettisiin näkökulmiin sekä kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin menetelmiin. Opiskelija oppii vakuutustieteen keskeisiä periaatteita. Lisäksi opiskelija oppii kriittisesti arvioimaan ja tiivistämään vakuutustieteellisiä julkaisuja sekä kirjoittamaan niistä referaatteja. Opiskelijalle muodostuu kuva vakuutustieteen monitieteellisestä tutkimuskentästä.

Sisältö

Viimeaikaisten tutkimusten ja harjoitusten avulla rakennetaan kokonaiskuvaa vakuutustieteen tutkimuskentästä ja kartoitetaan lähitulevaisuuden tutkimustarpeita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Luento-opetus ja ryhmätyöt 16 tuntia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, tentti ja harjoitustyöt  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opettajien osoittamista artikkeleista tehtävä raportti ja yhden tieteeellisen menetelmän esittely sekä ryhmätyö.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luentomateriaali.

2. Metsämuuronen, J.: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 4. laitos. International Methelp Oy. 2009 tai uudempi.

3. Luennoilla ilmoitettu muu materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden kevät maisteriopinnoissa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset opinnot (Vakuutustiede)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu