x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA44 Kansainvälisen oikeuden peruskurssi 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
tuntiopettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva kansainvälisen oikeuden järjestelmästä, jossa valtiot ja kansainväliset järjestöt ovat keskeisiä subjekteja. Opiskelija tuntee erityisesti kansainvälisen oikeuden peruskysymyksiä ja kehityslinjoja sekä kansainvälisten järjestöjen toimintaa.

Sisältö

- Kansainvälisen oikeuden luonne ja kehitys
- Kansainvälisen oikeuden subjektit ja lähteet
- Kansainvälisen oikeuden, EU-oikeuden ja kansallisen oikeuden suhde
- Valtiosopimusoikeus ja kansainvälisen oikeuden perusperiaatteet
- Kansainvälisen oikeuden osa-alueet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Kirjatentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

luennot ja tentti

Luento-opetus ja tentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaikille yhteinen teos

Klabbers: International Law (2013)

Opiskelija valitsee oman valintansa mukaan yhden seuraavista teoksista: 2a) Nigel D. White, The law of international organisations, Manchester University Press (3. painos, 2017) 2b)Hugh Thilway, The International Court of Justice, 2016 (Oxfrod University Press), 2c) Gray: International Law and the Use of Force. (3. painos, 2008) 2d) Dinstein: The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict (2. painos, 2010)

Kirjallisuuden lisäksi jokaisen opiskelijan on perehdyttävä seuraavien valtiosopimusten keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirja. Kansainvälisen tuomioistuimen perussääntö. Asetus valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä kyseisen asetuksen liitteenä olevaan tämän valtiosopimuksen käännökseen, SopS 33/1980.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Ihmisoikeudet, politiikka ja oikeus (Yhteiset opinnot/JKK)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu