x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALKAS14 Europe in transition 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori/yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
HALKAS14 Europe in transition 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan alueellisuuden merkityksiä osana eurooppalaista päätöksentekoa sekä Euroopan alueellisia muutoksia ja niiden hallintaa erityisesti koheesio- ja rakennepolitiikan keinoin. Tarkastelukohteina ovat myös EU:n laajenemisen kaltaiset ajankohtaiset ja vapaan liikkuvuuden kaltaiset perustavanlaatuiset ilmiöt sekä niiden alueelliset vaikutukset.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut on perehtynyt Euroopan nykymuotoisen rakenne- ja koheesiopolitiikan institutionaalisen kehityksen ja osaa suhteuttaa rakennepolitiikan EU:n muihin toimialoihin. Hän tunnistaa Euroopan alueellisten muutosten monimuotoisuudesta aiheutuvat haasteet koheesiopolitiikan tavoitteiden saavuttamiselle. Kurssilla tehtävissä harjoituksissa eri kansallisuuksia edustavat opiskelijoita rohkaistaan tuomaan esiin ja argumentoimaan omia näkökulmiaan tarkasteltaviin teemoihin. Harjoitukset laajentavat ymmärrystä Euroopan moninaisuudesta ja sen heijastumisesta yhteisen päätöksenteon kohteiden erilaiseen arvottamiseen. Englanninkieliset harjoitustyöt laatiessaan kurssilaiset soveltavat kurssin aihepiiriä koskevaa terminologiaa omista tutkimusintresseistään nousevissa pienoistutkielmissa.

Sisältö

Euroopan jäsentyminen päätöksentekoympäristönä ja sen jäsentymistä määrittävät tekijät. Alueellisen kehityksen ja koheesiopolitiikan mittakaavat, monikulttuurisuus ja integraation muotoutumisvaiheet. Alue- ja rakennepolitiikka osana EU:n budjettia. Lissabonin strategia koheesio- ja kilpailukykypolitiikan jäsentäjänä. Erilaisten rajojen merkitykset ja rajat ylittävä liikkuvuus Euroopassa.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Essee 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Uudessa tutkintorakenteessa kurssi suositellaan suoritettavaksi tutkimuspraktikumin jälkeen. Vuonna 2011 tai sitä ennen aloittaneet voivat käydä kurssin kuitenkin ennen tutkimuspraktikum-suoritusta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu