x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALKAS11 Paikallisen hallinnan teoriat 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Perehdyttää paikallisen hallinnan teorioihin sekä auttaa ymmärtämään kunta- ja aluejohtamista organisaatioiden välisissä ja sisäisissä hallintasuhteissa tapahtuvana vuorovaikutuksellisena prosessina.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
1) tuntee paikallisen hallinnan keskeiset teoriat ja kehittämiseen liittyvät käytännöt
2) ymmärtää ja pystyy tulkitsemaan kunnallishallinnon muutosta paikallisen hallinnan tarjoamista käsitteistä ja ideoista lähtien,
3) kykenee kriittisesti arvioimaan ja soveltamaan muutoksen hallinnassa tarvittavia käsitteitä ja työkaluja, sekä
4) on saanut valmiuksia johtaa yhteistyösuhteita kuntiin, valtion viranomaisiin, yrityksiin ja kansalaisyhteiskuntaan.

Sisältö

Kurssi rakentuu kolmesta kokonaisuudesta. Ensimmäinen, käsitteellinen ja johdatteleva osuus erittelee hallinnan teorioita ja lähiteorioita (kuten koordinaation teoriat, valta, regiimiteoria, transaktiokustannusten teoria). Toinen käsittelee hallinnon uudistamista osana kansainvälistä kehitystä ja arvioi hallintaa uudistamisen toisena aaltona uuden julkisjohtamisen jälkeen. Kolmannessa osuudessa tarkastellaan hallinnan tehokkuutta ja demokraattisuutta, sekä sen onnistumista ja epäonnistumista.

Toteutustavat

Kirjallisen tentin aineisto tarjotaan moodlessa. Tentti suoritetaan sähköisenä tenttiä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Moodle -ympäristöstä löytyvät englanninkieliset tieteelliset artikkelit

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Tehtäväksi annetun artikkelin esittäminen, toimiminen puheenjohtajana, aktiivinen osallistuminen muiden esittämien artikkeleiden käsittelyyn.

Paikallisen hallinnan kirjallisuus  Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Local Government Studies  5/2009. Special Issue on New Network Modes of Governance

Perri ym: Towards Holistic Governance. The New Reform Agenda. Palgrave 2002

Klijn, H-E: Governance and Governance Networks in Europe. Public Management Review. Vol 10 Issue 4, 2008.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Kirjallisuustentti

Osallistuminen lukupiirin, jossa luetaan, esitellään ja käsitellään tieteellisiä artikkeleita. Edellyttää osallistumista paikalla, yksi poissaolokerta sallitaan ilman korvaavuuksia.
Kirjallisuustentti erikseen

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen osallistuminen lukupiirin, jossa luetaan, esitellään ja käsitellään tieteellisiä artikkeleita. Edellyttää osallistumista paikalla, yksi poissaolokerta sallitaan ilman korvaavuuksia. Kirjallisuustentti erikseen

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moodlessa jaetaan artikkelit sekä lukupiiriin että tentittäväksi sähköisessä tentissä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu