x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATMAA15 Markkinoinnin johtaminen ja organisointi 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Vastuuhenkilö
Markkinoinnin yliopistonlehtori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
15 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Pakolliset edeltävät opintojaksot: KATMAP11 Moniulotteinen markkinointi sekä kaksi opintojaksoa seuraavista: KATMAA12 Marketing Communications, KATMAA13 Service Marketing, KATMAA14 Kuluttajakäyttäytyminen.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinoinnin johtamisen merkityksen keskeisenä yrityksen tuloksellisuuteen vaikuttavana tekijänä. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin johtamisen tärkeimmät menetelmät ja hän osaa myös käyttää näitä menetelmiä erilaisten markkinointiin liittyvien strategisten ja operatiivisten tilanteiden ratkaisemisessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia pienen ja keskisuuren suomalaisyrityksen markkinointistrategian ja liiketoimintasuunnitelman ja tiedostaa markkinoinnin organisoimisen tärkeyden yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään erityisesti yrityksen markkinointistrategiaan, liiketoimintasuunnitelmaan ja markkinoinnin operatiiviseen johtamiseen yrityksen johtamisprosessin osatekijöinä. Opetuksen toteutuksessa painotetaan lähtökohtaisesti asiakasarvojen yhteisluontiin ja asiakaslupausten antamiseen perustuvaa näkemystä asiakkuuksien hankinnassa, johtamisessa ja kehittämisessä. Keskeisen näkökulman muodostavat yritys-, yksikkö- ja henkilötason organisointiin liittyvät toimenpiteet sekä yhdessä sovittujen markkinointitoimenpiteiden resurssointi. Opintojakson case-harjoituksissa painotetaan erityisesti asiakasarvojen yhteisluonnin, digitaalisen markkinoinnin, sosiaalisen median ja pk-yritysten markkinoinnin haasteiden ratkaisemiseen liittyviä taitoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, case-harjoitukset ja tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Osterwalder Alexander–Pigneur Yves–Bernarda Gregory–Smith Alan: Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want. John Wiley & Sons, Inc. USA 2014.

2. Scott, David Meerman: The New Rules of Marketing & PR. How to Use Social Media, Online Video, Mobile Applications, Blogs, News Releases & Viral Marketing to Reach Buyers Directly. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2013.

4. Journal-artikkeleita ja ajankohtaismateriaaleja luennoitsijan osoituksen mukaan.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuoden kevät
Lukuvuonna 2015-2016 opintojakso toteutetaan Kampuskamari-yhteistyönä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu