x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATMAA14 Kuluttajakäyttäytyminen 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Vastuuhenkilö
Markkinoinnin yliopistonlehtori ja yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee laajasti kuluttajan päätöksentekoon ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa jäsentää kulutuskäyttäytymistä monista eri näkökulmista, kuten psykologisesta, sosiologisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään prosesseihin, joiden avulla yksilöt ja ryhmät valitsevat, ostavat, käyttävät ja hävittävät tuotteita ja palveluja. Kuluttajaa tutkitaan yksilönä syventyen havaitsemiseen, motivaatioon, identiteettiin ja päätöksentekoon liittyviin teorioihin. Kuluttaja hahmotetaan myös erilaisten ryhmien ja yhteisöjen jäsenenä painottaen rooleja, sosiaalista statusta ja kuluttamista viestintänä. Kurssi tuo esille myös kuluttamisen merkityksen keskeisenä osana kulttuuria. Opintojakso tutustuttaa opiskelijat kuluttajakäyttäytymisen monitieteiseen tutkimukseen alan keskeisten tieteellisten artikkelien avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, tentti ja harjoitustyöt

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Solomon, Michael R., Bamossy, Gary, Askegaard, Soren & Hogg, Margaret K.: Consumer Behaviour, A European Perspective, Prentice Hall/Financial Times, 2013.

2. Artikkeleita ja ajankohtaismateriaalia luennoitsijan osoituksen mukaan.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuoden syksy

Lukuvuonna 2015-2016 opintojakso toteutetaan Kampuskamari-yhteistyönä. Ks. lisätietoja http://www.uta.fi/jkk/kat/tyoelama/kampuskamari.html

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu