x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAS12 Ekonometrian jatkokurssi 10 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Vastuuhenkilö
taloustieteen professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
KATTAS12 Ekonometrian jatkokurssi 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisten ekonometristen mallien, estimointimenetelmien ja testien ominaisuudet ja niiden käytettävyyden edellytykset ja osaa soveltaa oppimaansa taloustieteen empiirisen tutkimuksen tekemisessä.

Sisältö

Erilaiset estimointimenetelmät, kuten OLS, instrumenttimuuttujamenetelmä (IV), yleistetty momenttimenetelmä (GMM) ja suurimman uskottavuuden menetelmä (ML); erilaisten aineistojen (poikkileikkaus-, aikasarja-, ja paneeliaineistot) erikoispiirteet ja niiden analysointiin soveltuvat mallit; kvalitatiivisten selitettävien muuttujien mallit ja moniyhtälömallit.

Toteutustavat

luennot ja harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luennot, harjoitukset, harjoitustyö ja välikokeet/tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennolla osoitettava materiaali.
2. Greene, William H. (2008): Econometric Analysis (6th Edition). Pearson/Prentice Hall.
3. Verbeek, Marno (2008): A Guide to Modern Econometrics (3rd Edition). Wiley.

Lisätietoja

Suositellaan, että opintojakso suoritetaan maisteriopintojen 1. vuonna.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu