x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Vastuuhenkilö
taloustieteen professorit, ks opetusohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Lisäksi suositellaan taloustieteen erikoisalojen opintoja kandidaatti- ja maisteriopinnoissa.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osoittaa tuntevansa taloustieteen keskeisen teoreettisen ja menetelmällisen oppisisällön ja osaavansa soveltaa sitä tutkimuksenteossa ja tieteellisessä keskustelussa.Opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa soveltaa niitä.

Sisältö

Suoritetaan seminaarissa, jossa tutkielman tekemistä ohjataan sen eri vaiheissa. Tutkielma (pro gradu -tutkielma) on taloustieteellisestä aiheesta kirjoitettu laajahko tutkimusraportti (n. 50-100 sivua). Työn valmistuttua annetaan kirjallinen kypsyysnäyte. Suoritukseen sisältyy myös kirjaston järjestämä tiedonhankintataitojen opetus.

Opetuskieli

suomi, englanti

Englanninkielinen opetus on vain MGE-ohjelman opiskelijoille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Pro gradu -tutkielma  Tutkielma / opinnäytetyö  40 op
suomeksi
Pro gradu -seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Tiedonhankintataitojen opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kypsyyskoe  Kirjallinen tentti 
suomeksi

Pro gradu -tutkielma on yliopistollinen opinnäyte, jonka tekemisessä opiskelijan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä sekä opiskelun ja tutkimuksen eettisiä periaatteita opetussuunnitelmassa kuvattujen osaamistavoitteiden pohjalta.

Jättäessään opinnäytteensä tarkastettavaksi opiskelijan edellytetään tuntevan ja noudattavan oman tutkintonsa tason mukaisia hyviä tieteellisiä käytäntöjä, ks. Tampereen yliopiston tutkijakoulun antama ohjeet hyvän tieteellisen käytännön osaamistavoitteista eri tutkintotasoilla: https://intra.uta.fi/portal/documents/159280/362455/htk_tutkintojen_opseissa_ohje_15102014.pdf/8c8044f5-b127-42b8-9ee8-9d99277d0877

Hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi 1.8.2015 alkaen jokainen pro gradu -tutkielma tarkastetaan Turnitin -plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla ennen tutkielman arvostelua. Tarkastuksen tekee tutkielman ohjaaja.

1.8.2015 alkaen pro gradu -seminaari ja -tutkielma jakautuu neljään 10 opintopisteen osasuoritukseen. Seminaarin ohjaaja antaa tarkemmat ohjeet opintopisteiden kertymisestä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu