x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAA13 Laskentatoimi ja talousjohtaminen 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa aikaisempaa laajemmin ja yksityiskohtaisemmin tuottaa, analysoida, arvioida ja välittää keskeistä johdon laskentainformaatiota. Opiskelija ymmärtää johdon laskentatoimen roolin sekä laskentajärjestelmien arvioinnin ja kehittämisen merkityksen talous- ja liiketoimintajohtamisen tukena sekä yrityksen kilpailutekijänä. Opiskelija osaa hahmottaa johdon laskentatoimen keskeisiä tutkimusteemoja.

Sisältö

Opintojakson aihealueita ovat mm.: Laskentatoimi yrityksen talousjohtamisen tukena; Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa; Tunnusluvut ja mittarit talousjohtamisen välineinä; Budjetoinnin erityiskysymyksiä; Investoinninlaskennan erityiskysymyksiä ja Tulosyksikköorganisaation talousjohtaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 34 t 0 t
Harjoitukset 12 t 16 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojaksoon sisältyy harjoitus/harjoituksia, sekä tentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Bhimani – Horngren -  Datar -  Foster: Management and Cost Accounting, Prentice Hall, uusin painos. Luennoitsijan ilmoittamin osin.

2. Malmi - Peltola - Toivanen: Balanced Scorecard: rakenna ja sovella tehokkaasti, Talentum, 2006.

3. Partanen: Talousviestintä johtamisen tukena, Talentum, 2007.

4. Luentomateriaali opintojakson kurssisivuilla.

5. Lisäksi luennoilla ilmoitettava materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suorittamisajankohta kandidaattiopintojen 2. vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Johtamiskorkeakoulu