x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATJOA15 Johtaminen ja organisaatiot II (luennot) 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Vastuuhenkilö
Yrityksen johtamisen yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää organisaation, johtajuuden ja strategian merkityksen (yrityksen) johtamisessa. Opiskelija ymmärtää johtamisen perusteoriat ja käsitteet sekä ymmärtää johtamisen kehittymisen ja muutokset eri aikakausina ja osaa nähdä ja analysoida johtamisen kehittymistä tulevaisuudessa. Opiskelija tuntee johtamisen eri diskurssit ja ymmärtää johtamisen moninaisuuden ja poikkialaisuuden.

Sisältö

Opintojakso on jaettu eri teemoihin siten, että jokainen teema edustaa jotain johtamisen osa-aluetta tai suuntausta kuten ihmisten johtaminen (leadership), strategian suunnittelu ja toteutus, liiketoimintaverkostot, palveluliiketoiminta sekä organisaatio ja organisointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 3 t

Opetuskieli

suomi

Kurssi luennoidaan suomeksi, kirjallisuus voi olla englanninkielistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

Oppimispäiväkirja ja luennoitsijan antamat tehtävät

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Essee

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittamat journal-artikkelit.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 2.vuosi
Lukuvuonna 2015-2016 opintojakso toteutetaan Kampuskamari-yhteistyönä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu