KATYVS24 Kilpailuoikeuden syventävä opintojakso 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan professori
Edeltävät opinnot
Yritysjuridiikan opintoja vähintään 25 op ja yritysjuridiikan kandidaatintutkielma tai muu soveltuva kandidaatintutkielma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee syvällisesti kilpailuoikeuden sekä kilpailumenettelyä ja tuotekehittelyä koskevan sääntelyn.

Sisältö

Syventyminen mm. kilpailuoikeuteen, elinkeino-oikeuteen, kilpailumenettelyyn sekä tuotekehittelyn sääntelyyn.

Toteutustavat

Opintojakso on tentittävissä sekä syys- että kevätlukukaudella sähköisessä tenttijärjestelmässä erikseen ilmoitettavina ajankohtina.

Jakso on tentittävissä keväällä 2018 26.3.-11.5.2018.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Sähköinen tentti  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Uotila, T.-J.: Patentti strategisena kilpailun välineenä. 2009.

Lisäksi suoritettava toinen seuraavista:

Aine, A.: Kilpailuoikeudellinen pätemättömyys. 2013.

Aine, A.: Kilpailunrajoitusvahinko. 2015.

Lisätietoja

Opintojakso on tentittävissä sekä syys- että kevätlukukaudella sähköisessä tenttijärjestelmässä erikseen ilmoitettavina ajankohtina.

Suositeltu suoritusajankohta: maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu