x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUS12 Valtiosääntöoikeuden syventävä jakso 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden apulaisprofessori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on aiempaa perustellumpi ja syvällisempi kuva valtiosääntöoikeuden ja sitä koskevan tutkimuksen nykytilasta sekä ajankohtaisista haasteista. Opiskelija syventää tietämystään kansallisen ja ylikansallisen valtiosääntöajattelun vuorovaikutuksesta sekä perehtyy kotimaisten ja eurooppalaisten valtiosääntöisten käytäntöjen viimeaikaisiin kehityspiirteisiin sekä yleisellä tasolla että erityisesti johonkin temaattiiseen ongelmakokonaisuuteen liittyen.

Sisältö

– Valtiosääntöoikeuden teoreettiset perusteet
– Uusin valtiosääntöoikeudellinen tutkimus ja viimeaikainen oikeuskäytäntö
– Ajankohtaiset valtiosääntoikeudelliset teemat
– Suomen valtiosääntö ja Euroopan unioni
– Kansainvälinen valtiosääntöoikeus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Opintojakso suoritetaan osallistumalla alkuluennolle (n. 4 t) ja luentotyöpajaan sekä suorittamalla kirjallinen tentti ja laatimalla essee (n. 20 s.), joka käsitellään esseeseminaarissa (n. 12 t).

Tentittävä kirjallisuus (n. 500-600 s.) perustuu ajakohtaiselle tutkimuskirjallisuudelle ja on sekä suomen että englanninkielistä.

Luento-osuus koostuu orientoivista luennoista sekä luentotyöpajasta, joka perustuu opiskelijoiden itse pitämille opetustilaisuuksille etukäteen osoitetusta aiheesta ja/tai materiaalista.

Jakso on osa Muuttuva turvallisuus -teemakokonaisuutta. Niille opiskelijoille, jotka suorittavat jaksoa osana teemakokonaisuutta, räätälöidään turvallisuuden valtiosääntöistymistä koskeva tenttikirjallisuus ja he laativat tästä aiheesta myös seminaarityönsä.

Tentittävä kirjallisuus ilmoitetaan luennolla ja opintojakson moodlesivulla.

Opetus alkaa 1. periodilla ja jatkuu 2. periodilla. Opintojakson suorittaminen on mahdollista kytkeä temaattisesti jaksoon JOIKS22 (Julkisoikeuden syventävä tutkimusjakso: syyslukukaudella toteutettava valtiosääntöoikeuden seminaari) siten, että opiskelija keskittyy samaan aihepiiriin molemmilla jaksoilla. Opiskelija voi toisin sanoen keskittyä samaan teemaan sekä valtiosääntöoikeuden syventävällä jaksolla että pro gradussaan, jollei hän halua laatia graduaan jostakin muusta aiheesta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opintojakson toteutuksen yhteydessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu