x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPJKK20 Tutkimusasetelman menetelmällinen rakentuminen tohtoriopinnoissa 5 op
Vastuutaho
Johtamiskorkeakoulun tohtoriohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Timo Keski-Petäjä
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X X X X
2018–2019 X X X X

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Opintojakso orientoi ja rohkaisee väitöskirjatutkijaa tohtoriopintoihin erityisesti kolmesta näkökulmasta.

Vertaisosaamisen kehittymisen näkökulmasta tutustutaan ja verkostoidutaan yhtä aikaa aloittaviin väitöskirjatutkijoihin. Samalla harjaannutaan keskustelemaan, pohtimaan ja viestimään erityisesti väitöskirjatutkimuksen menetelmällisistä valinnoista.

Prosessiosaamisen näkökulmasta rakennetaan väitöskirjatutkimuksen tutkimusasetelmaa: miksi tutkin, mitä tutkin ja miten tutkin? Erityisesti harjaannutaan hallitsemaan valittua keskeistä tutkimusmenetelmää sekä tekemään siihen liittyviä valintoja ja koeponnistuksia. Hahmotetaan myös vaihtoehtoinen tapa rakentaa tutkimuksen menetelmällinen asetelma.

Substanssiosaamisen näkökulmasta rakennetaan dialogia ja vuorovaikutusta toisiin väitöskirjatutkijoihin. Samalla harjaannutaan pohtimaan ja jäsentämään tutkimuksen aihetta ja asetelmaa erityisesti viestittävyyden näkökulmasta. Metaoppimisen tasolla tunnistetaan menetelmällisten valintojen tiivis yhteys substanssin rakentumiseen teorian ja aineiston keskinäisen informoivuuden näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Väitöskirjatutkija rohkaistuu akateemiseen toimijuuteen ja prosessinhaltijuuteen. Vertaisosaamisen ja dialogin sisäistämisen kautta avautuu mahdollisuus verkostoitua ja oivallus tutkimuksen viestittävyyden merkityksestä tiedeyhteisölle. Väitöstutkimuksen menetelmälliset valinnat osataan perustella ja niille tunnistetaan vaihtoehtoja.

Sisältö

Opintojakso toteutetaan valmennuspedagogisesti. Lähitapaamisia kutsutaan pajoiksi, ja niissä käsitellään dialogisesti ja osallistujakeskeisesti kolmen tasoisia aiheita: vertais-, prosessi- ja substanssiosaamiseen liittyviä lähtökohtia, osallistujien jatkuvan itsearvioinnin kautta tilanteissa esiin nousevia teemoja (reflektiivinen käsittely), sekä osallistujien sanallistamia menetelmävalintoja ja niiden vaihtoehtoja (esitykset ja keskustelu). Pajoihin tuunataan myös osallistujien toivomia teemoja ja sisältöjä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 66 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Opintojakson toteutustapa on valmennuspedagoginen. Tapaamisissa on teemoja, joita kehystetään, ja joiden sisältöjä rakennetaan reflektiivisessä dialogissa osallistujien kanssa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Dialogipajat  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Itsenäinen perehtyminen väitöstutkimuksen päämenetelmään ja sen vaihtoehtoon. Dialogipajoja kehystävä materiaali Moodlessa.

Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Aktiivinen osallistuminen dialogipajoihin ja hyväksyttävän harjoitustyön jättäminen väitöstutkimuksen päämenetelmästä ja sen vaihtoehdosta.

Harjoitustyö väitöstutkimuksen päämenetelmästä ja vaihtoehtoisesta menetelmästä  Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Itsenäinen perehtyminen.

Arviointi 

Riittävä perehtyneisyys, esittely ryhmässä ja yhden työn kommentointi.

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin.
Harjoitustyö väitöskirjatutkimuksen päämenetelmästä ja vaihtoehtoisesta menetelmästä (esittely ryhmässä ja yhden työn kommentointivastuu).
Erikseen sovittaessa opintojakson voi suorittaa näyttökokeella.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Aktiivinen osallistuminen, hyväksyttävä harjoitustyö ja kommentointi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksolla tutustutaan väitöskirjatutkimukselle relevanttiin menetelmäkirjallisuuteen, josta sovitaan työn ohjaajien kanssa. Lisäksi tutustutaan vaihtoehtoista menetelmää käsittelevään kirjallisuuteen. Opintojaksolla käytetään Moodle-alustaa, jossa on pajojen taustamateriaalia.

Lisätietoja

Opintojakso suoritetaan orientoivien opintojen yhteydessä ensimmäisen väitöskirjatutkijavuoden kahden lukukauden aikana (keväällä aloittavat jatkavat syyslukukaudelle ja syksyllä aloittavat jatkavat kevätlukukaudelle).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu