x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAS15 Laskentatoimen teoria ja IFRS II 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Riittää, että pakollinen edeltävä opintojakso on suoritettu ennen ko. opintojakson tenttiin ilmoittautumista.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset IFRS-standardien arvostus- ja jaksotussäännöt sekä niiden teoreettiset perusteet. Hän osaa arvioida niitä itsenäisesti ja kykenee esittämään perustellusti niitä koskevia parantamisehdotuksia.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Laskentatoimen teoria ja IFRS-standardien arvostus- ja jaksotussäännöt; Käyvän arvon määrittäminen; Aineelliset ja aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet; Vaihto-omaisuus ja pitkäaikaishankkeet; Rahoitusinstrumentit ja sijoitusomaisuus; Omaisuuserien arvon alentuminen; Velat ja varaukset sekä ehdolliset velat ja varat; Oma pääoma; Tuotot ja kulut; Erityiskysymyksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 20 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Opintojakso koostuu luennoista, harjoitustyöstä/- töistä, sekä tentistä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Mackenzie, Bruce & Coetsee, Danie & Njikizana, Tapiwa & Selbst, Edwin & Chamboko, Raymond & Colyvas, Blaise & Hanekom, Brandon: Wiley IFRS 2015, Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards.

2. Haaramo, Virpi & Palmuaro, Sirkku & Peill, Elina: IFRS-raportointi, Talentum Media Oy, viimeisin päivitys luennoitsijan ilmoittamin osin.

3. Luentomateriaali opintojakson kurssisivuilla.

4. Harjoitustyö: Ohjeet harjoitustyön tekemiseen löytyvät opintojakson kotisivuilta.

5. Lisäksi vaaditaan luennoilla ilmoitettava materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suorittamisajankohta maisteriopintojen 1. vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Johtamiskorkeakoulu