x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLPOP03 Tieteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen aineistot 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan ja rauhantutkimuksen lehtori, valtio-opin professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella tieteellistä ajattelua ja tieteelliseeen tekstin perussääntöjä kirjoittamisen lajityyppinä. Opiskelija on tarkastellut tieteellistä kirjoittamista prosessina, tutkimusraportin rakenteellisia ominaispiirteitä, argumentointia, tieteellisen tekstin eettisiä vaatimuksia, lähdekritiikkiä sekä lähdeviitteiden roolia ja niiden merkitsemistä. Opiskelija ymmärtää mitä tieteellisyys, ymmärtää tutkimuksellisen lukutaidon merkityksen sekä tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä prosesseja.

Opiskelija tuntee myös erilaisia kansainvälisen politiikan ja valtio-opin tutkimuksessa hyödynnettäviä aineistoja. Opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perussäännöt ja osaa soveltaa niitä rajattuun aineistoon.

Sisältö

Tieteellisyys, tutkimuksellinen lukutaito, tieteellinen kirjoittaminen, politiikan tutkimuksen aineistot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Seminaari 24 t 0 t

Luento-opetus 12 h, seminaari 24 h, kaksi ryhmää.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari-istunnot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

- Hurtig – Laitinen – Uljas-Rautio, Ajattele itse. Tutkimuksellisen 
lukutaidon perusteet. PS-kustannus 2010.
- Ronkainen – Pehkonen – Lindblom – Ylänne – Paavilainen, Tutkimuksen 
voimasanat. WSOYpro Oy 2011.

Lisätietoja 

Vain avoimen yliopiston opiskelijoille.

Essee 
suomeksi
Lisätietoja 

10 s. pituinen essee, jonka aiheesta sovitaan sähköpostitse kurssin opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Viskari, Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Tampereen yliopistopaino 2002.

Kinnunen Löytty, Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino 2002.

LuostarinenVäliverronen, Tekstinsyöjät. Vastapaino 2007. (e-aineisto http://www.vastapaino.fi/vp/ekirjat/tekstinsyojat.pdf)

HurtigLaitinenUljas-Rautio, Ajattele itse. Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. PS-kustannus 2010.

RonkainenPehkonenLindblomYlännePaavilainen, Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro Oy 2011.

Kuula, Tutkimusetiikka. Vastapaino 2006.

Heikkinen-Voutilainen-Lauerma-Tiililä-Lounela (toim), Genreanalyysi - tekstilajitutkimuksen käytäntöä. Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisu 29. Kotimaisten kielten keskus. Helsinki 2012.

http//:kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk29/Genreanalyysi.pdf

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu