x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee työ- ja virkasuhteiden sääntelyn pääpiirteet sekä työntekijöitä ja virkamiehiä yksilöllisesti koskevat keskeiset sopimukset ja asiakirjat, kuten työsopimuksen ja nimittämiskirjan. Opiskelija ymmärtää työelämän sääntelyn organisaatioiden toiminnalle asettamat rajat ja mahdollisuudet.

Sisältö

Perehtyminen erityisesti työsuhteen alkamiseen ja lakkaamiseen, työoikeudelliseen sääntelyyn, työntekijän ja työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin, työ- ja virkasuhteen eroihin, virkasuhteen sääntelyyn, viran perustamiseen ja lakkauttamiseen, viranhaltijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kairinen, M.: Työoikeus perusteineen 2009, s. 1 - 308.

Koskinen, S. - Kulla, H.: Virkamiesoikeuden perusteet. 2013 tai uudempi. Luvut I-VII, IX ja XI:1-3.

Muu luennoilla erikseen osoitettava materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 2. tai 3. vuosi

Kaikkia aineopintojaksoja ei järjestetä lukuvuosittain.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu