x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA36 Liike- ja työsopimukset 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
KATYVA36 Liike- ja työsopimukset 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija oivaltaa juridisten seikkojen merkityksen erityisesti yrittäjien välisessä sopimuksenteossa sekä osaa välttää sopimusriitoja ja tarvittaessa ennalta varautua sopimusriitoihin. Lisäksi opiskelija ymmärtää työ-, johtaja-, salassapito- ja kilpailukieltosopimusten keskeisen merkityksen yritystoiminnan näkökulmasta. Opiskelija tuntee yrityselämässä tavallisimmin tarvittavat asiakirjat.

Sisältö

Liike- ja työsopimusten sopimustekniikan hallinta, juridiset sopimuksentekotaidot, sopimuksen valmistelu, sopimusneuvottelut, sopimussisällön hallinta ja erilaiset sopimusinstrumentit, sopimusoikeudellinen riskienhallinta, liike-elämän riidanratkaisuvaihtoehdot, yritystoiminnan ja työsuhteen keskeiset asiakirjat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 22 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Pienryhmäopetus ja harjoitustyöt  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen pienryhmäopetukseen. Esseen ja kirjallisen loppuraportin laatiminen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hemmo, M.: Sopimusoikeus III. 2005 tai uudempi.

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan pienryhmäopetuksena.
Lukuvuonna 2015-2016 opintojakso toteutetaan Kampuskamari-yhteistyönä.


Opintojakso on tarkoitettu erityisesti kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille, ensisijaisesti yritysjuridiikan suuntautumisalakseen valinneille opiskelijoille.

Opintojaksolle ei voi osallistua, mikäli on suorittanut aiemmin jonkin seuraavista opintojaksoista:

KATYVA36 Liikesopimukset ja yrityksen asiakirjat tai YJURA210 Liikesopimukset ja erimielisyyksien ratkaiseminen tai YJURA145 Asiakirjakurssi.

Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuosi

Kaikkia aineopintojaksoja ei järjestetä lukuvuosittain.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu