x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA31 Yrityksen oikeudellinen riskienhallinta 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee vahingonkorvauksen edellytykset ja vahingonkorvausoikeuden systematiikan sekä korvausvelvollisen että korvausta vaativan yrityksen näkökulmasta. Opiskelija tuntee riidanratkaisun vaihtoehdot, saamisten pakkotäytäntöönpanon sekä liikejuridiikan kannalta keskeiset rikosten lajit.

Sisältö

Opintojakso koostuu kahdesta osasta: vahingonkorvausoikeudesta ja prosessioikeudesta. Perehtyminen vahingonkorvausoikeuden yleisiin oppeihin ja liike-elämän sovellutuksiin, siviiliprosessiin, ulosottomenettelyyn, konkurssimenettelyyn, välimiesmenettelyyn ja liikejuridiikan kannalta keskeisiin rikosten lajeihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkkokirja: Hemmo, M.: Vahingonkorvausoikeus. 2005.

Vakuutussopimuslaki.

Vuorenpää, M.: Prosessioikeuden perusteet. 2009.

Muu luennoilla erikseen osoitettava materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu