x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHAA12 Julkinen hallinto ja politiikka 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkishallinnon toimintaperiaatteet sekä suomalaisen hallintojärjestelmän rakenteet ja ymmärtää niiden merkityksen julkishallinnon organisoitumisen ja palvelurakenteen kannalta. Opiskelija tunnistaa politiikkaprosessin keskeiset vaiheet ja politiikka (policy) -analyysin keskeiset käsitteet. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kontekstualisoida hallintotieteellisiä ilmiötä sekä ymmärtää julkisen toiminnan erityispiirteitä.

Sisältö

Jakso koostuu kahdesta verkossa toteutettavasta osasta. Ensimmäinen osan aikana opiskelija perehtyy itsenäisesti viranomaislähteiden avulla Suomen julkishallinnon rakenteisiin ja keskeisiin instituutioihin sekä lainsäätämismenettelyyn, valtion talousarvioprosessiin ja hallitusohjelman muodostamiseen ja sisältöön. Toisessa osassa perehdytään itsenäisesti luentotallenteiden ja niihin liittyvän kirjallisuuden avulla julkisen toiminnan luonteeseen (public interest) ja politiikka-analyysin (policy analysis) keskeisiin käsitteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 0 t 15 t
Itsenäinen työskentely 0 t 40 t
Kirjatentti 0 t 4 t

Kirjatentin yhteydessä tentitään myös luennot

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Monimuoto-opetus Moodlessa  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Luento- ja kirjallisuustentti  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Itsenäinen opiskelu ja tasokoe Moodlessa  Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin suorittaminen edellyttää kurssin molempien osioiden suorittamista hyväksytysti. Kurssin arvosana määräytyy luentojakson ja kurssikirjallisuuden tenttiarvosanan mukaisesti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu