x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKANP1 Kansanterveystieteen johdantojakso 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
JA
TAI

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee kansanterveyden ja terveyden edistämisen peruskäsitteet
- ymmärtää kansanterveyteen vaikuttavat keskeiset tekijät

Sisältö

- kansanterveystieteen peruskäsitteet ja historiallinen kehitys
- keskeiset kansanterveyteen vaikuttavat tekijät yhteiskunnan eri tasoilla
- väestöryhmien väliset terveyserot

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Tutkinto-ohjelman opiskelijoille suositeltu ajankohta on opintojen alussa/ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä.

Jakson opiskelu on suositeltavaa ennen TERKANP5 Terveys politiikassa, taloudessa ja järjestelmissä -jaksolle osallistumista.

Toteutustavat

Lähiopetusta max 19 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kirjallinen tentti, joka sisältää sekä luennot että ilmoitetun kirjallisuuden.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallinen tentti arvostellaan 1-5, hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ståhl T., Rimpelä A. (toim.). 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Myös Internet-versiona. (soveltuvin osin)

Kauhanen J ym. 2013. Kansanterveystiede 4., uudistettu painos. Sanoma Pro Oy, Helsinki.  (soveltuvin osin)

Keleher H. & MacDougal. 3.ed. 2011. Understanding health. A determinants approach. Oxford University Press. (soveltuvin osin)

Lisätietoja

Opetus järjestetään syyslukukaudella, ei opiskelijamäärän rajoitusta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Terveystieteiden yksikkö