x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAA21 Ekonometria 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Vastuuhenkilö
taloustieteen yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee ekonometrian terminologian ja perusmenetelmät sekä ekonometriset ongelmakohdat seurauksineen ja ratkaisuineen sekä osaa tarkastella empiirisin menetelmin yksilöiden, yritysten ja kansantalouden toimintaa ja sen vaikutuksia.

Sisältö

Ekonometrisen mallin tilastotieteellinen tausta, pienimmän neliösumman menetelmän oletukset ja estimaattoreiden ominaisuudet. Mallin testaaminen ja laajentaminen, kun perusoletukset ovat/eivät ole voimassa. Mallin laajentaminen aikasarja-analyysiin ja dynaamisiin malleihin.

Toteutustavat

luennot ja harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luennot, harjoitukset ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennolla ilmoitettu materiaali.
2. Koop, Gary (2008): Introduction to Econometrics. Wiley.
3. Gujarati, Damonar (2009): Basic Econometrics (5th ed.). McGraw-Hill.

Lisätietoja

Suositellaan vahvasti, että tilastotieteen opintoja on suoritettu yhteensä 20 op (MTTTP1-3 ja MTTTA1) ennen opintojaksolle osallistumista.

Suositellaan, että opintojakso suoritetaan kandidaattiopintojen 2. tai 3. vuonna riippuen tilastotieteen opintojen suorittamisesta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu