x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOR6 Diskurssintutkimus 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eritellä diskurssintutkimuksen tieteellistä taustaa ja keskeisiä kysymyksenasetteluja sekä ymmärtää niihin kytkeytyviä metodisia haasteita. Hän tuntee tuoretta fennististä diskurssintutkimusta erityisesti tekstintutkimuksen alueelta. Lisäksi hän osaa suunnitella ja toteuttaa suppean diskurssintutkimuksen alaan lukeutuvan tutkimuksen sekä raportoida siitä tieteenalan konventioiden mukaisesti. Opiskelija osaa myös täydentää aihepiirin osaamistaan muiden erikoistumisopintojensa ja pro gradu -tutkielman tarpeisiin.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään diskurssintutkimuksen teoreettisiin ja metodisiin lähtökohtiin ja harjoitellaan niiden soveltamista. Soveltamisessa keskitytään tekstiaineistojen analyysiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Portfolio 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus ja suoritusohjeet.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yksikön yhteiset opinnot/LTL)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö