x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLYTEV3 Työelämäviestinnän työharjoittelu 5 op
Vastuutaho
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa opinnoissa omaksumiaan tietoja ja taitoja käytännön työelämässä. Hän osaa eritellä omia tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan, hyödyntää palautetta ja tunnistaa kehitettävät osaamisalueensa. Opiskelija osaa arvioida sekä oman alansa vaatimuksia että koulutuksensa antamia valmiuksia erityisesti työelämäviestinnän näkökulmasta.

Sisältö

Työharjoitteluun kuuluu harjoittelu työelämäviestinnän opintokokonaisuuteen soveltuvassa työpaikassa (noin 3 kk) sekä kirjallisen harjoitteluraportin laatiminen. Työharjoittelu voi myös olla laaja toimeksianto. Harjoittelun tulee tukea osaamisen karttumista oman tutkinto-ohjelman ja työelämäviestinnän opintojen näkökulmasta. Kirjalliseen raporttiin tulee sisällyttää seuraavat asiat:
- organisaation ja sen toimialan tai toimeksiannon kuvaus
- kuvaus työtehtävistä ja projekteista
- arvio omista vahvuuksista ja heikkouksista työtehtävien suorittamisessa sekä työnantajalta saadun palautteen reflektointi
- arvio opintojen antamista valmiuksista sekä koulutuksen kehittämisehdotuksia
Harjoitteluraportin pituus on 5-6 sivua (12 pt, 1,5 riviväli, 2?2,5 cm marginaalit, väliotsikot). Raportti toimitetaan jakson vastuuopettajalle, joka ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Harjoittelu suositellaan suoritettavaksi vasta, kun kokonaisuuden muut opinnot on tehty. Aiottu työharjoittelujakso tai toimeksianto tulee hyväksyttää soveltuvaksi opintosuoritukseksi jo ennen työharjoittelujakson alkamista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työtehtävien selkeään kuvaukseen, oman työskentelyn ja saadun työantajapalautteen analyyttiseen reflektointiin sekä erityisesti työelämäviestinnän kokonaisuudesta saatujen valmiuksien arviointiin suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Työelämäviestintä (Yksikön yhteiset opinnot/LTL)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö