x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Vastuuhenkilö
Yrityksen johtamisen yliopistonlehtorit
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa yrityksen johtamisen kokonaiskentän laaja-alaisuuden, monimuotoisuuden ja monitulkintaisuuden. Opiskelija osaa tarkastella yrityksen johtamista ja yrityksen johtamisen toimintaympäristöä ihmisen ja organisaation sekä liiketoiminnan ja strategian näkökulmista. Lisäksi opiskelija tunnistaa palveluliiketoiminnan merkityksen sekä yksityisen ja julkisen johtamistyön rajapintoja.

Sisältö

Yrityksen johtamisen ja liiketoimintaosaamisen keskeiset kysymykset, yritysten ja toimialojen rakenteellinen kehittyminen ja painottuminen Suomessa ja globaalisti, johtamisen ajattelutavat, organisaatiomuodot ja organisaation toiminta, palvelutalous ja palveluyritysten erityispiirteet, yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin rajapinnat sekä keskeiset johtamiseen liittyvät yhtäläisyydet ja erot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen & loppukuulustelu  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

Tentti (50 %) ja tehtäväportfolio (50 %)

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Itsenäinen suoritusvaihtoehto  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kirja: Tienari, J. Meriläinen, S. 2012 (tai uudempi) Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa. Talentum

- Muu erikseen ilmoitettava materiaali.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Tentti (50 %) + tehtäväportfolio (50 %)

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tehtäväportfolio ja tentti

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Tienari, J. & Meriläinen, S. 2012 (tai uudempi) Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa. Talentum.
 2. Muu luennoitsijoiden ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1.opintovuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu