x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAS12 Johdon laskentatoimi ja inhimillinen käyttäytyminen 10 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Lehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käyttäytymistieteellisen laskentatoimen tutkimuksen historiaa, nykypäivää ja tulevaisuudennäkymiä ja osaa analysoida ja arvioida tutkimusta ja sen tuloksia kriittisesti. Opiskelija ymmärtää inhimillisten tekijöiden ja johdon laskentatoimen välisiä kytkentöjä ja osaa kyseenalaistaa perinteisen mekanistisen laskentatoimen näkemyksen sekä käytännön että teorian tasolla. Lisäksi suorittaessaan opintojaksoa opiskelija kehittää tiimityöskentelytaitojaan ja esiintymisvalmiuksiaan.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Johdon laskentatoimen käyttäytymistieteellisen tutkimuksen historia, nykypäivä ja tulevaisuus sekä käytettävät tutkimusmetodologiat ja –metodit; Johdon laskentatoimeen liittyvät käyttäytymisteemat (mm. motivaatio, osallistuminen, organisaatioilmapiiri, tunneäly).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 30 t 0 t
Seminaari 12 t 0 t
Harjoitukset 0 t 18 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen pienryhmäopetukseen, case-harjoitukset, väittelyt, esseet, suulliset esitykset, seminaarikeskustelut ja verkkotehtävät.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luentomateriaali opintojakson kotisivuilla.

2. Luennoilla ilmoitettava artikkelipaketti.

3. Lisäksi luennoilla ilmoitettava muu materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suorittamisajankohta maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu