x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi 10 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tilinpäätöstietoihin liittyvän epävarmuuden, osaa tehdä tilinpäätösanalyysin sekä suomalaisen että IFRS-tilinpäätöksen pohjalta, osaa arvioida tilinpäätösanalyysia teoreettisin perustein, ja osaa arvioida yritysten taloudellisia edellytyksiä. Opintojakso tukee työelämävalmiuksia kehittämällä opiskelijoiden analyyttisuutta ja kriittistä ajattelua. Se luo valmiuksia analysoida, kehittää ja johtaa yritystä kriisin välttämiseksi.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Tilinpäätösinformaatio; Tuloslaskelman ja taseen arviointi ja standardointi Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaisesti; Keskeisimpien perinteisten ja osakekohtaisten tunnuslukujen laskeminen ja analysointi; Tunnuslukujen väliset riippuvuudet; Kriisiyrityksen tunnistaminen tilinpäätösanalyysin avulla; Yrityksen arvon määritys tilinpäätöksistä; Tunnuslukuanalyysin rajoitukset; Tilinpäätösanalyysin erityiskysymyksiä, Tilinpäätösanalyysi case-yrityksessä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset 6 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Vaadittavat opintosuoritukset koostuvat luentoihin ja kirjallisuuteen perustuvasta tentistä ja tietokoneella tehtävästä harjoitustyöstä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Luentomateriaali kurssisivuilla.
 2. Yritystutkimus ry: Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, Gaudeamus, 2017.
 3. Yritystutkimus ry: Konsernitilinpäätös yritystutkimuksessa, Gaudeamus, 2009.
 4. Kallunki, Juha-Pekka: Tilinpäätösanalyysi, Talentum, 2014. ISBN 978952-14-2195-2
 5. Laitinen & Laitinen: Yrityksen maksukyky. Arviointi ja ennakointi, KHT-Media, 2014.
 6. Revsine, Collins, Johnson: Financial Reporting & Analysis, 3rd edition (tai uudempi) Prentice Hall, 2005. (Luennoitsijan ilmoittamin osin).
 7. Palepu, Healy & Peek: Business Analysis and Valuation: IFRS Edition. Third Edition. Cengage Learning EMEA, ISBN: 9781-4080-5642-4. (Luennoitsijan ilmoittamin osin).
 8. Yritystutkimusneuvottelukunta (2006): IFRS-tilinpäätöksen keskeiset periaatteet.http://yritystutkimusry.fi/
 9. Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot.

Lisätietoja

Suositeltu suorittamisajankohta maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi.
Lukuvuonna 2015-2016 opintojakso toteutetaan Kampuskamari-yhteistyönä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu