x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUMM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi 5 op
Vastuutaho
Musiikintutkimuksen maisteriopinnot
Musiikintutkimus

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää, miten etnografinen tutkimusprosessi etenee tutkimuskysymyksen muotoilusta kenttätyöhön ja raportointiin. Opiskelija ymmärtää etnografisen tiedon tuottamisen erityispiirteitä, osaa pohtia kenttätyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä, sekä hahmottaa etnografisen aineiston keräämisen ja analysoinnin keskeisiä kysymyksiä.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi etnografisen tutkimusprosessin vaiheet. Se koostuu luennoista, oheiskirjallisuudesta, kirjallisista tehtävistä sekä kenttätyöharjoituksista ja niiden raportoinnista. Kurssikirjallisuudesta osa on kaikille yhteistä, osa valinnaista. Kurssin aikana opiskelija kerää ohjatusti aineistoa pro gradu-tutkielmaansa varten.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Kurssilla tehdään kirjallinen harjoitustyö.

Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Esseestä sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus,  joka suoritetaan kurssin yhteydessä sovittavalla tavalla:

Aull Davies (2008) Reflexive Ethnography. A Guide to Researching Selves and Others. Routledge.

Barz & Cooley (toim.) (2008) Dance in the Field. New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology. Oxford University Press, Second Edition. (erikseen sovitut artikkelit)

Buckland (toim.) (1999) Theory, Methods, and Issues in Dance Ethnography. Macmillan Press. (erikseen sovitut artikkelit).

Cerwonka & Malkki (2007) Improvising Theory. Process and Temporality in Ethnographic Fieldwork. The University of Chicago Press.

Emerson, Fretz & Shaw (1995) Writing Ethnographic Fieldnotes. The University of Chicago Press.

Robben & Sluka (ed.) (2006) Ethnographic Fieldwork. An Anthropological Reader. Wiley & Blackwell (erikseen sovitut artikkelit).

Vuorela, Kulttuureja paikantamassa - suomalaisten antropologien kenttätyömatkat teoksessa: Löytönen (toim.) (2009) Suomalaiset tutkimusmatkat. SKS, sivut 82-117.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö