x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUMM1 Orientoiva tutkielmaseminaari 5 op
Vastuutaho
Musiikintutkimuksen maisteriopinnot
Musiikintutkimus

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa rakentaa pro gradu -tutkielman alustavan tutkimusasetelman. Hän tuntee tutkielmien lajityypin/luonteen ja rakenteen sekä osaa arvioida erilaisia tapoja toteuttaa opinnäytetutkimus. Hän tietää sosiaalitieteellisiä tutkimushankkeita ja projektiyhteistyön mahdollisuuksia. Hän hallitsee tiedonhankinnan. Hän osaa laatia tutkimuksen ideapaperin pohjalta toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman.

Sisältö

1. periodi:
Orientoiva osuus (eri oppialoille yhteiset luennot): tutkimusprosessi, tutkimuksen etiikka, tutkimusprojektien esittely sekä pro gradu -tutkielmiin tutustuminen ryhmätyönä. Tiedonhankintataidot (kirjastokäynti).
2.periodi
Seminaarityöskentely oppiaineittain.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Seminaariin sisältyy orientoiva osuus, tutkielman ideapaperi ja hyväksytty tutkimussuunnitelma. Seminaari edellyttää aktiivista osallistumista ja muiden opiskelijoiden työpapereiden kommentoimista.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kuula (2006) Tutkimusetiikka. Tampere: Vastapaino.

Ronkainen, Pehkonen, Lindholm-Ylänne & Paavilainen (2011) Tutkimuksen voimasanat. Helsinki: WSOYpro.

Hakala (2009) Uusi graduopas. Melkein maisterin entistä ehompi niksikirja. Helsinki: Gaudeamus, (2. p).

Kinnunen & Löytty (1999) Iso Gee. Gradua ei jätetä. Tampere: Vastapaino.

Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2009) Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. (15. uud. painos).
 
Syventävä kirjallisuus:

Kinnunen & Löytty (2002) Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino.

Creswell (2003) Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. London/ Thousand Oaks: Sage Publications.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö