x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSA4 Kansalaistoiminta ja kasvatus 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille vaihtoehtoinen opintojakso.
Vieraskielisten opiskelijoiden mahdollisuus suorittaa englanninkielinen essee sopimuksen mukaan.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää kansalaisuutta ja osallisuutta edistävien organisaatioiden, liikkeiden ja järjestöjen merkityksen yhteiskunnalliselle kehitykselle sekä ihmiskunnan ja ympäristön tulevaisuudelle
- tuntee kansalaisuuteen ja osallisuuteen suuntautuvan kasvatuksen teorioita ja käytänteitä
- pystyy toimimaan asiantuntijana, kehittäjänä ja johtajana vapaan sivistystyön kentällä, kansalaisjärjestöissä ja muissa kansalaisuutta ja osallisuutta edistävissä organisaatioissa ja tehtävissä

Sisältö

Opiskelija perehtyy kansalaistoiminnan eri muotoihin ja toimintaperiaatteisiin Suomessa ja ylikansallisesti. Opiskelija syventyy niiden kasvatuksellisiin periaatteisiin ja käytänteisiin sekä aihetta käsittelevään tutkimukseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 99 t 31 t
Seminaari 5 t 0 t

Luentoja, ryhmä- ja projektityöskentelyä. Kirjallisuuteen perehtymistä ja työskentelyä Moodle-ympäristössä.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
englanniksi

Yksilöllinen essee ja temaattinen ryhmätyö.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen osallistuminen seminaariin ja moodle-työskentelyyn. Osallistumisen ja ryhmätöiden laatu.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suomalaisen aikuiskasvatuksen kentät ja kerrostumat-kirjasarja I-IV, soveltuvin osin.

Pätäri, J., Turunen, A. & Sivenius, A. (toim.) 2015. Vapaa, vallaton ja vangittu sivistystyö. Sivistystyön vapaus ja vastuu -pamfletti 2015. Helsinki: VST. http://issuu.com/svv-ohjelma/docs/svv_pamfletti_2015?e=15627691/11501802. (Luettu 23.2.2015.)

Suomalaista ja kansainvälistä kansalaistoimintaa ja vapaata sivistystyötä käsitteleviä politiikka-asiakirjoja ja tutkimuksia

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö