x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan professori ja vero-oikeuden professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Opiskelijan tulee olla suorittanut Yrityksen oikeudellinen toimintaympäristö -moduuli vähintään 25 opintopisteen laajuisena ja joko Yritysjuridiikkaan suuntaava moduuli tai Vero-oikeuteen suuntaava moduuli vähintään 15 opintopisteen laajuisena. Lisäksi opiskelijan tulee olla laatinut kandidaatintutkielma yritysjuridiikan tai vero-oikeuden kandidaattiseminaarissa. Tapauskohtaisesti professori voi katsoa, että edellisten vaatimusten sijasta edeltävyysvaatimuksina kelpaavat muu soveltuva kandidaatintutkielma ja Yritysjuridiikkaan suuntaava moduuli tai Vero-oikeuteen suuntaava moduuli vähintään 25 opintopisteen laajuisena. Oikeustieteellinen tutkimus -opintojakso suositellaan suoritettavaksi samana lukuvuonna, jona opiskelija osallistuu tutkimusseminaariin.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa perustella oman tutkimuksensa aihevalinnan, kysymyksenasettelun, rajaukset ja metodologiset valinnat sekä hallitsee tutkimuksen tekemisen prosessin. Opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa soveltaa niitä.

Opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa soveltaa niitä.

Sisältö

Opiskelija osallistuu aktiivisesti seminaarityöskentelyyn ja pitää seminaarissa vaadittavat kirjalliset ja suulliset esitykset. Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä kahden tunnin tiedonhankintataitojen opetus. Opiskelija laatii pro gradu -tutkielman professorin johdolla ja hänen hyväksymästään yritysjuridiikkaa tai vero-oikeutta koskevasta aiheesta. Tutkielman tulee asiallisen sisältönsä lisäksi täyttää tieteellisen esityksen vaatimukset myös tietojen dokumentoinnin ja kielenkäytön osalta.

Tutkielma voidaan laatia myös kahden tai useamman opiskelijan ryhmätyönä tai osana laajempaa tutkimusprojektia. Tällaiselta tutkielmalta edellytetään, että kunkin opiskelijan osuus on arvioitavissa ja että tutkielman laatimiseen tarvittava työmäärä vastaa kunkin tekijän osalta yksin tehdyn tutkielman laatimiseen vaadittavaa työpanosta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden suuntautumisvaihtoehdoissa järjestetään erilliset tutkimusseminaarit.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Tutkimusseminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kypsyyskoe  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Tiedonhankintataitojen opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Pro gradu -tutkielma on yliopistollinen opinnäyte, jonka tekemisessä opiskelijan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä sekä opiskelun ja tutkimuksen eettisiä periaatteita opetussuunnitelmassa kuvattujen osaamistavoitteiden pohjalta.

Jättäessään opinnäytteensä tarkastettavaksi opiskelijan edellytetään tuntevan ja noudattavan oman tutkintonsa tason mukaisia hyviä tieteellisiä käytäntöjä, ks. Tampereen yliopiston tutkijakoulun antama ohjeet hyvän tieteellisen käytännön osaamistavoitteista eri tutkintotasoilla: https://intra.uta.fi/portal/documents/159280/362455/htk_tutkintojen_opseissa_ohje_15102014.pdf/8c8044f5-b127-42b8-9ee8-9d99277d0877

Hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi 1.8.2015 alkaen jokainen pro gradu -tutkielma tarkastetaan Turnitin -plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla ennen tutkielman arvostelua. Tarkastuksen tekee tutkielman ohjaaja.

1.8.2015 alkaen pro gradu -seminaari ja -tutkielma jakautuu neljään 10 opintopisteen osasuoritukseen. Seminaarin ohjaaja antaa tarkemmat ohjeet opintopisteiden kertymisestä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: maisteriopintojen 2. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu