x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Vastuuhenkilö
professorit
Edeltävät opinnot
Edeltävinä opintoina vaaditaan kandidaatin tutkinnon opinnot sekä julkisen talousjohtamisen syventäviä opintojaksoja vähintään 30 op.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Pro gradu -seminaarin suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen työskentelyn ja ongelmanasettelun periaatteet sekä osaa luoda ja ratkaista mielekkäitä tutkimusongelmia julkisen talousjohtamisen alueella. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tieteellisen tutkimuksen prosessin, hyödyntää tieteellistä argumentaatiota puolustaessaan tutkimusprosessissa tekemiään ratkaisuja sekä kykenee kriittisesti arvioimaan omaa ja muiden tekemiä tieteellisiä opinnäytteitä. Opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa soveltaa niitä.

Sisältö

Pro gradu -seminaari perehdyttää tieteelliseen ajatteluun ja tutkimustyöhön. Seminaarin aikana opiskelija laatii teeman tutkittavuutta koskevan aihesuunnitelman, tätä laajentavan tutkimussuunnitelman, tutkimuksen osakäsikirjoituksen sekä valmiin pro gradu -tutkielman. Opiskelija myös esittää suullisesti mainittuja vaiheita koskevat tutkimuspaperit. Toisaalta hän myös arvioi toisen opiskelijan tutkimuspapereita opponentin roolissa. Pro gradu -tutkielman tulee muodostaa kokonaisuus, joka osoittaa perehtyneisyyttä aiempaan omaa tutkimusaihetta koskevaan kansalliseen ja kansainväliseen tieteelliseen tutkimukseen, kykyä relevantin tutkimusasetelman luomiseen, valitun tutkimusteeman teoreettiseen jäsentämiseen ja tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaan. Pro gradu -tutkielma osoittaa opiskelijan kykyä tuottaa jäsenneltyä tieteellistä tekstiä.

Seminaarin opintojaksoon sisältyy kirjaston järjestämä kahden tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi

Pro gradu -tutkielma on yliopistollinen opinnäyte, jonka tekemisessä opiskelijan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä sekä opiskelun ja tutkimuksen eettisiä periaatteita opetussuunnitelmassa kuvattujen osaamistavoitteiden pohjalta.

Jättäessään opinnäytteensä tarkastettavaksi opiskelijan edellytetään tuntevan ja noudattavan oman tutkintonsa tason mukaisia hyviä tieteellisiä käytäntöjä, ks. Tampereen yliopiston tutkijakoulun antama ohjeet hyvän tieteellisen käytännön osaamistavoitteista eri tutkintotasoilla: https://intra.uta.fi/portal/documents/159280/362455/htk_tutkintojen_opseissa_ohje_15102014.pdf/8c8044f5-b127-42b8-9ee8-9d99277d0877

Hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi 1.8.2015 alkaen jokainen pro gradu -tutkielma tarkastetaan Turnitin -plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla ennen tutkielman arvostelua. Tarkastuksen tekee tutkielman ohjaaja.

1.8.2015 alkaen pro gradu -seminaari ja -tutkielma jakautuu neljään 10 opintopisteen osasuoritukseen. Seminaarin ohjaaja antaa tarkemmat ohjeet opintopisteiden kertymisestä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Julkisen talousjohtamisen pro gradu -opas

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu