x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden professorit ja apulaisprofessorit
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X X X
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielmalla opiskelija osoittaa perehtyneensä tieteelliseen ajatteluun ja tutkimustyöhön julkisoikeuden alalla. Opiskelija hallitsee tutkielmansa kohteensa olevan aihepiirin, siihen liittyvän oikeudellisen problematiikan sekä tarvittavat tutkimusmenetelmät. Opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa soveltaa niitä.

Sisältö

- Aktiivinen osallistuminen ryhmätyöskentelyyn, jonka kuluessa ryhmän jäsenet valmistelevat pro gradu -tutkielmiaan laatimalla niitä koskevien käsikirjoitusten osia ja kommentoivat toistensa esityksiä
- Pro gradun laadinta: aineiston kokoaminen ja analyysi sekä tutkimustulosten raportointi
- Kypsyysnäytteen antaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Lisätietoja 

Tutkielma laaditaan nimetyn ohjaajan johdolla ja hänen hyväksymästään aiheesta. Se voidaan laatia myös kahden tai useamman opiskelijan ryhmätyönä tai osana laajempaa tutkimusprojektia, mikäli sellainen järjestetään. Tällaiselta tutkielmalta edellytetään, että kunkin opiskelijan osuus on arvioitavissa ja että tutkielman laatimiseen tarvittava työmäärä vastaa kunkin tekijän osalta yksin tehdyn tutkielman laatimiseen vaadittavaa työpanosta. Sovittu aihe varataan ko. opiskelijan nimiin sen jälkeen, kun tutkielmaa koskeva ideapaperi on käsitelty seminaarissa (JOIKS22 Julkisoikeuden syventävä tutkimusjakso). Jos opiskelija ei ole kolmen vuoden aikana aiheen varaamisesta jättänyt tutkielmaa tai ottanut muulla tavoin yhteyttä työn ohjaajaan, sama aihe voidaan antaa toiselle opiskelijalle. Tutkielman ohjepituus on 80–100 normaal

Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Lisätietoja 

Kypsyysnäytteen tulee osoittaa, että opiskelijalla on hyvä äidinkielen taito ja että hän on perehtynyt tutkielman aihepiiriin. Asiallisen sisällön ohella kiinnitetään kypsyysnäytteen arvostelussa huomiota siihen, että kirjoitus on johdonmukainen ja selkeä sekä kielellisesti moitteeton. Kypsyysnäyte suoritetaan julkisoikeuden yleisessä tentissä, johon ilmoittaudutaan vähintään 7 pv ennen tenttitilaisuutta. Tutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte arvostellaan yhtenä kokonaisuutena.

Pro gradu -tutkielma laaditaan graduryhmässä, joka on välitöntä jatkoa seminaarityöskentelylle (HALJUS22 Julkisoikeuden syventävä tutkimusjakso). Työskentelyn kesto on kaksi periodia. Graduryhmään osallistuminen edellyttää opiskelijan sitoutumista ryhmän aikatauluihin samoin kuin valmiutta käyttää riittävästi aikaa paitsi ryhmätyöhön myös itsenäiseen työskentelyyn opintojakson aikana.

Ryhmässä opiskelijat jatkavat ryhmän vetäjän johdolla pro gradu -tutkielmiensa laadintaa siitä, mihin ne ovat HALJUS22 -jakson seminaarissa jääneet. Opiskelijat laativat graduihinsa liittyviä kirjallisia esityksiä siten, kuin ryhmässä kulloinkin sovitaan (esim. kaksi n. 15-20 sivun pituista osiota pro gradusta). Esitykset käsitellään ryhmän yhteisissä tapaamisissa. Ryhmätyöskentelyn lopuksi opiskelijat esittelevät ryhmässä valmiin gradunsa tai graduksi tarkoitetun käsikirjoituksensa. Tavoitteena on, että pro gradut valmistuvat seminaarin loppuun mennessä tai välittömästi sen jälkeen.

Pro gradu -tutkielma on yliopistollinen opinnäyte, jonka tekemisessä opiskelijan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä sekä opiskelun ja tutkimuksen eettisiä periaatteita opetussuunnitelmassa kuvattujen osaamistavoitteiden pohjalta.

Jättäessään opinnäytteensä tarkastettavaksi opiskelijan edellytetään tuntevan ja noudattavan oman tutkintonsa tason mukaisia hyviä tieteellisiä käytäntöjä, ks. Tampereen yliopiston tutkijakoulun antama ohjeet hyvän tieteellisen käytännön osaamistavoitteista eri tutkintotasoilla: https://intra.uta.fi/portal/documents/159280/362455/htk_tutkintojen_opseissa_ohje_15102014.pdf/8c8044f5-b127-42b8-9ee8-9d99277d0877

Hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi 1.8.2015 alkaen jokainen pro gradu -tutkielma tarkastetaan Turnitin -plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla ennen tutkielman arvostelua. Tarkastuksen tekee tutkielman ohjaaja.

1.8.2015 alkaen pro gradu -seminaari ja -tutkielma jakautuu neljään 10 opintopisteen osasuoritukseen. Seminaarin ohjaaja antaa tarkemmat ohjeet opintopisteiden kertymisestä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu